Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 78

Boko Linkunemba Pa Parede

Boko Linkunemba Pa Parede

N’CIANI cinkucitika apa? Wanthu wali pa madyo makulu. Mambo wa ku Babulo, wacemeresa alendo wakufunika wakukwana culu cibodzi. Iwo wankuphatisa basa makopo ya oro na siliva na mbale zikulu za mu tempwlo ya Yahova, ku Jeruzalemu. Tsono, mwadzidzidzi, bzala bza boko la munthu bzinkuwoneka m’dzaulu, bzicimbanemba pa parede. Wense wankubva mantha.

Belisazari, mzukulu wa Nabukadinazori ndiye akhali mambo. Iye adacemeresa adziwi wace. Ndipo mamboyo adati: ‘Omwe alewenge bzakunembedwabzi, acindiuza thandauzo lace, ndin’dzamupasa mphaso zizinji, acikhala mtongi wacitatu wakufunika mu umambo buno.’ Tsono palibe pa adziwiwo adakwanisa kulewenga bzakunembedwabzo ne kulewa thandauzo lace.

Mai wa mamboyo adabva ciwowo ca wanthuwo, ndipo adabwera m’cipinda ca madyoyo. Iye adati kwa mambo: ‘Lekani kugopa, ndaphata  minyendo. Alipo munthu mu umambo buno wakudziwa mirungu yakucena. Pomwe yavu wanu Nabukadinazori akhali mambo, adamuikha kukhala mkulu wa adziwi wace wense. Dzina lace ni Danyeri. Mucemereseni, ndipo an’dzakuuzani bza thandauzo la bzensebzi.’

Danyeri adacemeresedwa nthawe ibodzi-bodziyo. Atalamba kupasidwa mphaso, Danyeri adayamba kulewa thangwe ranyi Yahova adacosa yavu wa Belisazari, Nabukadinazori, kukhala mambo. Danyeri adati: ‘Iye akhali wakubzikuza kwene-kwene. Ndipo Yahova adamupasa nyathwa.’

Danyeri adati kwa Belisazari: ‘Tsono imwepo mudadziwa bzense bzomwe bzidamucitikirabzo, ndipo mwapitiriza basi kubzikuzambo ninga Nabukadinazori. Mwabweresa makopo na mbale za mu tempwlo ya Yahova, mucimbamwera. Mwatumbiza mirungu yanu ya miti na minyala, ndipo mulibe kulemekeza Mulengi wathu Mkulu. Ndipopa Mulungu atumiza bokolo kudzanemba mafalaya.’

Danyeri adatimbo: ‘Ibzi ndibzo bzanembedwa: MENE, MENE, TEKELI na PARISINI.’

‘MENE bzin’thandauza kuti Mulungu walewenga nsiku za umambo bwanu, acibumalisa. TEKELI bzin’thandauza kuti mwapimidwa pa mphimo, muciwonedwa wakuperewera. PARISINI bzin’thandauza kuti umambo bwanu bwaperekedwa kwa wa Mediya na Waperisi.’

Danyeri akali kulalewa, Wamediya na Waperisi wakhayamba kumenya nkhondo Babulo. Iwo wadakunda mzindayo, wacipha Belisazari. Bzakunembedwa pa paredebzo, bzidacitikiratu usiku bubodzi-bodzibo. Tsono n’ciani cidadzacitika na Wajirayeri? Tin’dziwa tsapanopapa, tsono cakutoma mbatiwone bzomwe bzidacitikira Danyeri.