Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

GAWO 5

Kuyambira Ukapolo ku Babulo Mpaka Kumangidwa Pomwe kwa Litsito la Jeruzalemu

Kuyambira Ukapolo ku Babulo Mpaka Kumangidwa Pomwe kwa Litsito la Jeruzalemu

Wajirayeri wadagumana mayezo mazinji ya cikhulupiro cawo pomwe wakhali akapolo ku Babulo. Sadraki, Mesaki na Abedinego wadathusidwa mu nthano ya moto, tsono Mulungu adawacosa m’mwemo na moyo. Patsogolo pace, pomwe Babulo adakundidwa na Wamediya na Waperisi, Danyeri adathusidwa mu dindi la mphondolo, tsono Mulungu adamukhotcererambo mwakufunga miromo ya mphondolozo.

Pakumalizira, Siro, mambo wa ku Perisiya, adatsudzula Wajirayeri. Iwo wadabwerera ku dziko lawo pakupita kwa magole 70 yakuyendesedwa ku Babulo ninga akapolo. Cinthu cakutoma comwe iwo wadacita watafika ku Jeruzalemu, cikhali kuyamba kumanga tempwlo ya Yahova. Tsono, mu nthawe yakucepa, anyamadulanthaka wawo, wadawaimisa basalo. Tenepo, watabwerera ku Jeruzalemuko, bzidatenga magole 22 kuti wadzamalize kumanga tempwloyo.

Patsogolo pace, tin’dzapfunza bza ulendo bwa Ezara bwakubwera ku Jeruzalemu kudzadekesa tempwlo. Bzidacitika yatapita magole 47 yakumala kumangidwa kwa tempwloyo. Ndipo, yatapita magole 13 ya ulendo bwa Ezara, Nehemiya adathandiza kumanga litsito lakugwa la Jeruzalemu. Gawo LACIXANULI linkufokotoza nkhani zakutenga magole 152.

 

MU GAWOLI

NKHANI 77

Iwo Wangadagodamira Lini

Kodi Mulungu angadapulumusa alumbwana atatuwa mu nthano ya moto ire?

NKHANI 78

Boko Linkunemba Pa Parede

Mpolofeta Danyeri ankuthumbudzulira mafala manayi yomwe boko lidanemba pa parede.

NKHANI 79

Danyeri M’dindi Mwa Mphondolo

Mambo adapereka lamulo lakuti Danyeri aphedwe, tsono kodi iye angadatcenkha tani bzimwebzi?

NKHANI 80

Wanthu Wa Mulungu Wankucoka Ku Babulo

Pomwe adakunda mzinda wa Babulo, Mambo Siro wa ku Perisiya adakwanirisa polofesiya ibodzi ndipo tsapano ankukwanirisa pomwe inango.

NKHANI 81

Wankukhulupira Thandizo La Mulungu

Ajirayeri ankubvera lini lamulo lomwe laperekedwa ndipo ankubvera Mulungu. Kodi Mulunguyo aniwathandiza?

NKHANI 82

Mordekai Na Esteri

Mkazi wa Mambo Asuwero Vasiti akhali wakudeka kwene-kwene, koma mamboyo adasankhula Esteri kuti akhale mkazace mupsa. Thangwe ranyi?

NKHANI 83

Litsito La Jeruzalemu

Pomwe litsito la Jeruzalemu linkumangidwa, Ajirayeri an’funika kumbaphata basa na mphanga pabodzi na madipa yawo m’manja, usiku na masikati .