Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 65

Umambo Bukugawidwa

Umambo Bukugawidwa

UN’DZIWA thangwe ranyi mwamunayu ankung’amba-ng’amba mkanjoyu? Yahova ndiye wamuuza kucita bzimwebzi. Umweyu ni Aija, mpolofeta wa Mulungu. Kodi un’dziwa kuti mpolofeta mbani? Ni munthu omwe Mulungu ambamuuzirtua bzomwe bzidzacitike kutsogolo.

 Aijayu apa, ankulalewa na Jerobowamu. Jerobowamu ni munthu omwe Salomau adamuikha kuti acite mabasa yanango yakumanga tempwlo. Pomwe Aija adawonana na Jerobowamu pa mseupa, iye adacita cinthu cakudabwisa. Adakhundula mkanjo wace upsa omwe akhadaubvala, aciung’ambang’amba m’bzipande 12. Iye adauza Jerobowamu kuti: Tenga bzipande 10.’ Un’dziwa thangwe ranyi Aijayo adapasa Jerobowamu bzipande 10?

Aija adafokotoza kuti Yahova akhacosa umambo bwa Salomau, aciupereka madzinza 10 kwa Jerobowamuyo. Bzimwebzi bzikhathandauza kuti madzinza mawiri yokha ndiyo yangadasala yacitongedwa na Robowamu, mwana wa Salomau.

Pomwe Salomau adabva bzomwe Aija adauza Jerobowamu, iye adakalipa kwene-kwene. Iye adayeza kupha Jerobowamu. Tsono Jerobowamuyo adathawira ku Edjipito. M’nthawe ing’ongo-ng’ono, Salomau adafa. Iye adatonga magole 40, tsono tsapano mwana wace Robowamu ndiye adaikhidwa mambo. Ali ku Edjipitoko, Jerobowamu adabva kuti Salomau wafa, ndipo adabwerera ku Jirayeri.

Robowamu akhali lini mambo wabwino. Iye akhali wakusaya nsisi na wanthu, kuposa babace Salomau. Jerobowamu na wanthu winango wakufunika, wadayenda kwa Mambo Robowamu, wacikakumbira kuti awasamalire bwino wanthuwo. Tsono Robuwamuyo alibe kutetekera. Ndipo iye adalemweratu kusaya nsisiko kuposa kale. Tenepo, wanthu wadaikha Jerobuwamu kukhala mambo wa madzinza 10, tsono madzinza mawiri ya Benjamini na Juda yadapitiriza kutongedwa na Robuwamu.

Jerobuwamu akhafuna lini kuti wanthu wace wambayende ku Jeruzalemu kukapemba ku tempwlo ya Yahova. Tenepo, iye adakonza tu mphulu tuwiri twa oro, acicitisa kuti wanthu wa mu umambo bwa madzinza 10 wambatunamate. Mu nthawe ing’ono-ng’ono, dzikolo lidadzala na ukapondo na ciwembo.

Ndipo yakhalipombo mabvuto mu umambo bwa madzinza mawiri yale. Magole maxanu yokha Robuwamu atakhala mambo, mambo wa ku Edjipito adabwera kudzamenya nkhondo na Jeruzalemu. Iye adatenga cuma cizinji mu tempwlo ya Yahova. Tenepo, mu nthawe yakucepa, tempwloyo idakhala pomwe ninga momwe ikhadamangidwira.