Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 59

Thangwe Ranyi Davide An’funika Kuthawa

Thangwe Ranyi Davide An’funika Kuthawa

PAMBUYO pa Davide kupha Goliyati, Abineri, mkulu wa anyankhondo wa Jirayeri, adamuyendesa kuna Sauli. Sauli adakomedwa kwene-kwene na Davide. Iye adamuikha kukhala mkulu wa anyankhondo wace, acimutenga kuti akakhale m’nyumba ya mambo.

Patsogolo pace, wacikunda wale watabwerera ku nkhondo yakumenyana na Wafilisiti, akazi wakhaimba, wacimbati: ‘Sauli wapha bzulu, tsono Davide wapha madzana ya bzulu.’ Bzimwebzi bzidacitisa kuti Sauli akhale na nsanje, thangwe Davide ndiye akhalemekezedwa kwene-kwene kuposa Sauliyo. Tsono Jonatani, mwana wa Sauli, akhalibe naye nsanje. Iye akhafuna kwene-kwene Davide, ndipo Davideyo akhamufunambo kwene-kwene. Tenepo, awiriwo wadapicirana kuti wangadakhala pa uxamwali mpaka kale-kale.

Davide akhaimba bwino zeze, ndipo Sauli akhazifuna nyimbo zakuimbidwa na iye. Tsono nsiku inango, nsanje ya Sauli idacitisa kuti acite cinthu cakuipa. Pomwe Davide akhaimba zeze wace, Sauli adatenga dipa, acilithusa, aciti: ‘Ndinimubola Davide na dipali!’ Tsono Davide adambzenga, dipalo licimuphonya. Patsogolo pace, Sauli adamuphonya pomwe Davide na dipalo. Tenepo Davide adadziwa kuti bzikhafunika asamale kwene-kwene.

 Ukulikumbukira piciro lomwe Sauli adacita? Iye adalewa kuti angadapereka mwana wace wacikazi kuti akhale mkazi wa munthu omwe angadapha Goliyati. Pakumalizira Sauli adauza Davide kuti atenge mwana wace Mikala, tsono cakutoma iye akhafunika kupha Wafilisiti wakukwana 100. Kumbukirambo bzimwebzo! Sauli akhadikhira kuti Davide aphedwe na Wafilisitiwo. Tsono iwo walibe kumupha, ndipo Sauli adapereka mwanaceyo, acikhala mkazi wa Davide.

Nsiku inango, Sauli adauza Jonatani na atumiki wace wense kuti akhafuna kupha Davide. Tsono Jonatani adati kwa babace: ‘Lekani kumupweteka Davide. Iye akanati kukucitirani cinthu cakuphonyeka. M’mbuto mwace, iye adacita cinthu cikulu kuti akuthandizeni. Iye adaikha moyo wace pa ngozi pakupha Goliyati, ndipo pomwe mudawona bzimwebzo, bzidakudekerani.’

Sauli adatetekera mwana wace, acipicira kuti angadapweteka lini Davide. Davide adacemeredwa, acidzatumikira pomwe Sauli m’nyumba mwace ninga momwe akhacitira kale. Tsono nsiku inango, pomwe Davide akhaimba nyimbo, Sauli adathusira pomwe Davide dipa lire. Davide adalimbzenga, licikapfikirira pa nyumba. N’kacitatu kamweka! Davide adadziwa kuti akhafunikira kuthawa!

Usiku bwa nsiku imweyo, Davide adakagona m’nyumba mwace. Tsono Sauli adatumiza wanthu kuti akamuphe. Mikala adadziwa bzomwe babace akhafuna kucita. Tenepo iye adauza bayace kuti: ‘Ukasaya kuthawa usiku buno, mwangwana un’dzaphedwa.’ Usiku bumwebo, Mikala adathandiza Davide kuthawira na pa janera. Ndipo Davide adakhala acimbabisala magole manomwe mu mbuto zakusiyana-siyana kuti Sauli aleke kumuwona.