Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 69

Mtsikana Ankuthandiza Munthu Wamphanvu

Mtsikana Ankuthandiza Munthu Wamphanvu

KODI un’dziwa kuti mtsikanayu ankulewanyi? Iye ankuuza mkaziyu bza Elizeu, mpolofeta wa Yahova, na bzinthu bzabwino bzomwe Yahova ambamuthandiza kucita. Mkaziyu an’dziwa lini cinthu bza Yahova thangwe si Mjirayeri. Mbatidziwe thangwe ranyi mtsikanayu ali ku mui kwa mkaziyu.

Mkaziyu ngwa ku Siriya. Mwamuna wace akhali Naamani, mkulu wa anyankhondo wa ku Siriya. Wasiriya wadaphata ka mtsikana ka ku Jirayerika, wacikabweresa kwa mkazi wa Naamani kuti kadzamutumikire.

Naamani akhana matenda yakuipa, yakucemeredwa mapere. Matendayo yangadodese bziwalo bza munthu. Tenepo, ka mtsikanaka kankuuza mkazi wa Naamani kuti: ‘Ndikhafuna kuti mbuya wanguwa ayende ku Jirayeri, kuna mpolofeta wa Yahova. Iye angadawaciza mapere yawoya.’ Patsogolo pace, mwamuna wa mkaziyu adadziwisidwa bzimwebzo.

 Naamani akhafuna kwene-kwene kucizidwako, tenepo adayenda ku Jirayeriko. Atafika kumweko, iye adayenda ku mui kwa Elizeu. Elizeu adauza mtumiki wace acoke panja, acikauza Naamani kuti akasambe mu Mkulo wa Joridano kanomwe-kense. Bzimwebzo bzidakalipisa kwene-kwene Naamaniyo, aciti: ‘Mikulo ya kwathu njabwino kuposa ya ku Jirayeri kuno!’ Atamala kulewa bzimwebzo Naamani adayenda.

Tsono mtumiki wace m’bodzi adati kwa iye: ‘Kodi mbuya, Elizeu ule angadakuuzani kuti mucite cinthu cakunesa, mungadacita lini? Tsapano, thangwe ranyi mun’saya kundoyenda kukasamba ninga momwe iye waleweramo?’ Naamani adatetekera mtumiki waceyo, adayenda, acikabzimiza mu Mkulo wa Joridano kanomwe-kense. Atacita bzimwebzo, thupi lace lidalimba, acipola.

Naamani adakondwa kwene-kwene. Iye adabwerera kwa Elizeu, aciti: ‘Tsapano ndadziwadi kuti Mulungu wa Jirayeri ndiye yekha Mulungu wacadidi pansi pense pano. Tenepo, tambirani mphasoyi, ndaphata minyendo.’ Tsono Elizeu adati: ‘Ne, ndin’tambira lini.’ Elizeu adadziwa kuti kungadakhala kuphonyeka kutambira mphasoyo, thangwe Yahova ndiye adaciza Naamani. Tsono Gehazi, mtumiki wa Elizeu, adaifuna mphasoyo.

Tenepo, Gehaziyo adacita ibzi: Pomwe Naamani adayenda, Gehaziyo adamuthamangira mambuyo, acikamuphata. Gehazi adati: ‘Elizeu wandituma kudzakuuzani kuti an’funa mphaso yanu kuti akapase axamwali womwe afika tsapanopa.’ Kumweko kukhali kunama. Tsono Naamani akhadziwa lini kuti iye akhanama; tenepo iye adapasa Gehazi bzinthu bzinango.

Pomwe Gehazi adabwerera ku mui, Elizeu adadziwa bzomwe iye adacita. Yahova ndiye adamuuza. Tenepo iye adati: ‘Pakuti wacita cinthu cakuipaci, mapere ya Naamani yale, yaniphata iwepo.’ Bzimwebzo bzidacitikiratu nthawe ibodzi-bodziyo!

Tingapfunze ciani pa bzensenebzi? Cakutoma, bzin’funika tikhale ninga ka mtsikanaka, ticimbalewa bza Yahova. Bzingathandize kwene-kwene. Caciwiri, bzin’funika tileke kumbabzikuza ninga momwe Naamani adacitira pakuyamba pale, koma timbabvere atumiki wa Mulungu. Ndipo cacitatu, bzin’funika tileke kumbanama ninga adacitira Gehazi. Nandi tingapfunze lini bzizinji pakulewenga Bibliya