Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 74

Mwamuna Wakusaya Mantha

Mwamuna Wakusaya Mantha

ONA wanthu womwe wankunyoza munthuyu. Un’dziwa mbani umweyu? Ni Jeremiya. Iye akhali mpolofeta wakufunika kwene-kwene na Mulungu.

Nthawe ing’ono-ng’ono, atayamba Mambo Djosiya kupfudza bzifanikiso m’dziko mule, Yahova adauza Jeremiya kuti akhale mpolofeta wace. Tsono, Jeremiya akhabziyesa tswaka kwene-kwene kuti akhale mpolofeta. Tsono Yahova adalewa kuti angadamuthandiza.

Jeremiya adauza Wajirayeri wale kuti waleke kucita bzakuipa. Iye adati: ‘Mirungu yomwe wanthu wa mitunduwa wambainamata, njapezi.’ Tsono Wajirayeri wazinji wakhanamata mirunguyo kuposa kunamata Yahova, Mulungu wacadidi. Pomwe Jeremiya adawauza wanthuwo kuti Mulungu angadadzawapasa nyathwa thangwe ra bzakuphonya bzawobzo, iwo wakhambandomuseka basi.

Yadapita magole mazinji. Djosiya adadzafa, ndipo minyezi mitatu patsogolo pace, mwana wace Jewoyakimu adakhala mambo. Jeremiya adapitiriza kumbawauza wanthuwo kuti: ‘Jeruzalemu an’dzapfudzidwa, mukasaya kucinja njira zanu zakuipa.’ Wansembe wadamuphata Jeremiya, acikuwa kuti: ‘Iwepo un’funika kuphedwa thangwe ra kulewa bzinthu bzimwebzi.’ Patsogolo pace, iwo wadauza nduna za Jirayeri kuti: ‘Jeremiyayu an’funika kuphedwa, thangwe iye alewera bzakuipa mzinda wathuyu.’

Kodi Jeremiya angadacitanyi tsapano? Iye alibe kugopa. Iye adauza wensenewo kuti: ‘Yahova wandituma kudzalewa bzinthu bzimwebzi kuna imwepo. Mukasaya kucinja moyo wanu wakuipayu, Yahova an’dzapfudza Jeruzalemu. Tsono dziwani ibzi: Mukandipha, mun’dzakhala mwapha munthu omwe alibe nakundocita cakuipaco.’

Ndunazo zidamusiya Jeremiya na moyo, tsono Wajirayeriwo walibe kucinja njira zawo zakuipazo. Patsogolo pace, Nabukadinazori, mambo wa ku Babulo, adabwera kudzamenya nkhondo na Jeruzalemu. Pakumalizira Nabukadinazori adasandusa akapolo Wajirayeriwo. Iye adatenga wazinjisa aciyenda nawo ku Babulo. Kumbukirambo momwe bzikhali bzakudabwisa kutenga wanthu ku mui kwawo, kuyenda nawoku dziko linango!