Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 63

Salomau, Mambo Wa Nzeru

Salomau, Mambo Wa Nzeru

SALOMAU akhali tswaka pomwe adayamba kutonga. Iye akhafuna Yahova, ndipo akhateweza malango yabwino yomwe babace Davide akhadamupasa. Yahova akhadekedwa na Salomau, ndipo usiku bunango, Iye adalalewa naye m’maloto kuti: ‘Salomau, un’funa ndikupase ciani?’

Salomau adatawira kuti: ‘Yahova Mulungu wangu, ndine tswaka kwene-kwene, ndipo ndin’dziwa lini kutonga. Tenepo, ndipaseni nzeru kuti nditonge bwino wanthu wanuwa.’

 Yahova adakomedwa na bzomwe Salomau adamukumbira. Tenepo Iye adati: ‘Pakuti wandikumbira nzeru kuposa moyo utali na cuma, ndin’dzakupasa nzeru zizinji kuposa ali-wense wakukhala kale na moyo. Tsono ndin’dzakupasambo bzomwe ulibe kundikumbirabzo, cuma na mbiri.’

Patsogolo pace, wadabwera akazi awiri kuna Salomau na bvuto likulu. M’bodzi adafokotoza kuti: ‘Inepano na mkaziyu timbakhala m’nyumba ibodzi. Ine ndidabereka mwana mwamuna, ndipo nsiku ziwiri patsogolo pace, umweyu adadzaberekambo mwana mwamuna. Ndipo usiku bunango, mwana waceyo adafa. Tsono pomwe ine ndikhali m’tulo, iye adaikha mwana wakufayo pafupi nane, acitenga mwana wangu wa moyo. Pomwe ndidadzamuka, ndidanyang’anisa mwana wakufayo, ndiciwona kuti akhali lini wangu.’

Pamwepoletu mkazi munangoyo adati: ‘Ne! Mwana wamoyoyo ngwangu, wakufayo ngwace!’ Mkazi wakuyambayo adati: ‘Ne! Mwana wakufayo ngwace, wamoyoyo ngwangu!’ Ndipo wakhandopopotezana tenepoyo. Kodi Salomau adacitanyi?

Iye adacemeresa mphanga, ndipo itabweresedwa, iye adati: ‘Mugwate mwanayo pakati, muciwagawanisa akaziwa cipande cibodzi-cibodzi.’

Tsono mai wacadidi ule, adalira aciti: ‘Ne! Lekani kumupha, ndaphata minyendo. Mupaseni umweyu!’ Tsono mkazi munango ule, adati: ‘Lekani nakundotipasako; mugwateni pawiripo.’

Pakumalizira, Salomau adati: ‘Leka kumupha mwanayo! Mupereke kwa mkazi wakuyambayo. Iye ndiye mai wace wacadidi.’ Salomauyo adadziwa bzimwebzo thangwe mai wacadidiyo akhamufuna kwene-kwene mwana waceyo, acifuna kumupereka kwa mkazi munango ule kuti na tenepo aleke kuphedwa. Pomwe wanthu wadabva momwe Salomau adakonzera bvutolo, iwo wadakomedwa kukhala na mambo wa nzeruyo.

Mu utongi bwa Salomau, Mulungu adasimba wanthu wale mwakucitisa kuti pansipa pambabale tirigu muzinjisa, sevada, mipesa na bzakudya bzinangombo. Wanthuwo wakhabvala bzakubvala bzabwino, wacikhalambo m’nyumba zabwino. Bzikhalipo bzinthu bzizinji bzabwino kwa wanthu wense.