Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 73

Mambo Wabwino Wakumalizira Mu Jirayeri

Mambo Wabwino Wakumalizira Mu Jirayeri

DJOSIYA akhana magole masere yokha yakubadwa pomwe adakhala mambo wa madzinza mawiri ya Jirayeri. Iye akhali mng’ono kwene-kwene kuti akhale mambo. Tenepo, pakuyambirira, wanthu winango akulu-akulu wadamuthandiza kutonga.

Pomwe Djosiya adaikhidwa mambo na magole manomwe iye adayamba kulinga Yahova. Iye akhatewezera wamambo wabwino ninga Davide, Jehosafati na Ezekiya. Patsogolo pace, pomwe akhali tswaka, Djosiya adacita cinthu mwakulimba mtima kwene-kwene.

Mu nthawe itali, Wajirayeri wazinji wakhali wakuipa kwene-kwene. Iwo wakhanamata mirungu yapezi. Wakhambagodamira bzifanikiso. Tenepo, Djosiya adayenda na amuna wace, acikamala na kunamata kwa mirungu yapeziko m’dzikomo. Likhali basa likulu thangwe wanthuwo wakhanamata mirungu mizinji yapezi. Ungamuwone Djosiya na wanthu wace apa, wacimbaswanya bzifanikisobzo.

Patsogolo pace, Djosiya adaikha wanthu atatu kuti wakonze-konze tempwlo. Wanthu wadacita bzakupereka, ndipo kobirizo zidaperekedwa kwa wanthuwo kuti alipirire basa lakucitidwalo. Pomwe iwo wakhaphata basa mu tempwlomo, Hilikiya, mkulu wa ansembe, adagumana m’mwemo cinthu cakufunika kwene-kwene. Likhali bukhu la bzakutonga lomwe  Yahova adauza kuti Mozeji anembe, kale-kale limwero. Likhadasaika magole mazinjisa.

Bukhulo lidayendesedwa kwa Djosiya, ndipo iye adakumbira kuti wamulewengere. Pakumbatetekerapo, Djosiya adawona kuti wanthuwo wakhasunga lini cakutonga ca Mulungu. Iye adasunama kwene-kwene na bzimwebzo, ndipo adang’amba cakubvala cace, ninga momwe unkuwoneramu. Iye adati: ‘Yahova adakalipa nafe, pakuti azibabathu walibe kusunga bzakutonga bzakunembedwa m’bukhumo.’

Djosiya adatuma Hilikiya, mkulu wa ansembe ule, kuti adziwe kwa Yahova bzomwe iye angadawacitira. Hilikiya adayenda kwa Ulida, omwe akhali mpolofeta-mkazi, acikamubvunza. Iye adamuuza mafalaya yakucokera kwa Yahova kuna Djosiya: ‘Jeruzalemu na wanthu wace wense wanipasidwa nyathwa thangwe iwo wanamata mirungu yapezi, ndipo dziko ladzala na uipi. Tsono pakuti iwepo, Djosiyawe wacita bzomwe mpsabwino, nyathwayo in’dzabwera iwepo utafa.’