Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 67

Jehosafati Akukhulupira Yahova

Jehosafati Akukhulupira Yahova

UN’DZIWA mbani wanthuwa ndipo wankucitanyi? Iwo wankuyenda ku nkhondo, ndipo wanthu wali patsogolowa, wankuimba. Tsono pinango iwepo ungabvunze kuti: ‘Thangwe ranyi anyakuimbawa walibe mphanga ne madipa yakumenyera nkhondo?’ Mbatiwone.

Jehosafati akhali mambo wa mu umambo bwa madzinza mawiri ya Jirayeri. Iye akhakhala mu nthawe ibodzi-bodzi ya Mambo Akabe na Jazabeli wa mu umambo bwa madzinza 10. Tsono Jehosafati akhali mambo wabwino, ndipo babace Aza akhalimbo mambo wabwino. Tenepo, wanthu wa mu umambo bwa madzinza mawiriyo, wadapfatsa na moyo wabwino.

Tsono cidadzacitika cinthu comwe cidapasa mantha wanthuwo. Mitumi yadauza Jehosafati kuti: ‘Anyankhondo wazinjisa wa ku madziko ya Moabe, Amoni na mu Phiri la Seyiri wankubwera kudzamenya nafe nkhondo.’ Wajirayeri wazinji wadakonkhana ku Jeruzalemu kuti walinge  thandizo la Yahova. Iwo wadayenda ku tempwlo, ndipo kumweko Jehosafati adapemba kuti: ‘Nandi Yahova Mulungu wathu, ifepano tin’dziwa lini bzomwe ticite. Tasaya thandizo kuti timenyane na anyankhondo wazinjiwo. Tinkulinga thandizo lanu.’

Yahova adatetekera, acitumiza mtumiki wace m’bodzi akauze wanthuwo kuti: ‘Nkhondoyo njanu lini, koma nja Mulungu. Imwepo mun’dzamenya lini nkhondo. Mun’dzandonyang’anisa, muciwona momwe Yahova an’dzakupulumusirani.’

Tenepo, mangwana yace, ku macibese, Jehosafati adauza wanthu wale: ‘Khulupirani Yahova!’ Ndipo iye adaikha anyakuimba patsogolo pa wacikunda wace, wacimbafamba waciimba nyimbo zakutumbiza Yahova. Un’dziwa n’ciani cidacitika pomwe iwo wadafika komwe kungadacitika nkhondoyo? Yahova adacitisa kuti anyamadulanthaka wawowo wamenyane wokha-wokha. Ndipo pomwe Wajirayeriwo wadafika, anyamadulanthaka wawo wense wakhadafa!

Kodi Jehosafati adacita bza nzeru pakukhulupira Yahova? Ifepano tin’dzakhalambo wa nzeru tikamukhulupira.