Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 71

Mulungu Akupicira Paraizo

Mulungu Akupicira Paraizo

ICI ni cithunzi-thunzi ca paraizo ninga womwe Mulungu adawonesa mpolofeta Zaiya. Zaiya adakhala na moyo pambuyo pa Djona.

Paraizo ambathandauza “zunde.” Kodi ankukukumbusa cinthu comwe taciwona kale m’bukhumu? Adatengana kwene-kwene na zunde lakudeka lomwe Yahova Mulungu adakozera Adamu na Eva, na? Tsono, kodi dziko lenseli lin’dzakhalambo paraizo?

Yahova adauza mpolofeta wace Zaiya kuti anembe bza paraizo upsa kwa wanthu wa Mulungu. Iye adati: ‘Mphumphi na mabira zin’dzakhala  pabodzi mwa mtendere. Mphulu na mwana wa mphondolo, bzin’dzadyera pabodzi, ndipo ka mwana kang’ono ndiko kan’dzawasamalira. Napo ka mwana kan’dzapwetekedwa lini pakusenzeka pafupi na nyoka ya ululu.’

Wazinji wangati: ‘Bzimwebzi bzin’dzacitika lini. Nthawe zense pambakhala na mabvuto pansi pano, ndipo yan’dzawoneka basi.’ Tsono kumbukira ibzi: Kodi Mulungu, adakonza mui wanyi kwa Adamu na Eva?

Mulungu adaikha Adamu na Eva mu paraizo. Thangwe ra kusaya kubvera Mulungu kokha, ndipo iwo wadaluza mui wawo wakudeka, wacidzakalamba na kufa. Mulungu ankupicira kudzapasa wanthu womwe wambamufuna, bzinthu bzabwino bzomwe Adamu na Eva wadaluza.

Mu paraizo upsa ankubwerayo, palibe comwe cin’dzapweteka ne kudzonga. Pan’dzakhala na mtendere wacadidi. Wanthu wense wan’dzakhala wa thanzi na wakukondwa. Bzin’dzakhaliratu ninga momwe Mulungu akhafunira paciyambirire. Tsono kutsogoloku, tin’dzapfunza momwe iye an’dzacitira bzimwebzo.