Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 70

Djona Na Cinsomba Cikulu

Djona Na Cinsomba Cikulu

ONA mwamunayu m’madzimu. Iye ali m’mabvuto makulu, n’tenepo lini? Cinsombaci cin’funa kumukhudyula! Kodi un’dziwa mbani iye? Dzina lace ni Djona. Mbatiwone momwe iye adabziikha m’mabvutoya.

Djona akhali mpolofeta wa Yahova. Nthawe ing’ono-ng’ono, atafa mpolofeta Elizeu, Yahova adauza Djona kuti: ‘Ndoko ku mzinda ukulu wa Ninive. Uipi bwa wanthuwo bwawanda kwene-kwene, ndipo ndin’funa iwepo ukawauze bzimwebzo.’

Tsono Djona alibe kufuna kuyenda. Tenepo, iye adapakira ngalawa yakuyenda kunango kusiya ku Ninive. Yahova alibe kukomedwa na kuthawa kwa Djona. Tenepo iye adacitisa conzi ca mphanvu. Cikhali ca mphanvu kwene-kwene mwakuti ngalawayo ikhali pa ngozi yakumira. Amalinyerowo wadabva mantha kwene-kwene, waciyamba kulirira thandizo mirungu yawo.

Pakumalizira Djona adawauza kuti: ‘Ndimbanamata Yahova, Mulungu wakulenga kudzulu na pansi pano. Ndipo ndinkuthawa kucita bzomwe Yahova wandiuza.’ Tenepo, Amalinyerowo wadabvunza kuti: ‘Ticite nawe ciani kuti conzici ciime?’

Djona adati: ‘Ndithuseni m’nyanzamu, ndipo nyanzayi yin’dzaderekha pomwe.’ Amalinyerowo wakhafuna lini kucita bzimwebzo, tsono pakuti conzico cikhanyanyiratu, pakumalizira iwo wadamuthusa Djona m’madzimo. Nthawe ibodzi-bodziyo, conzico cidaimiratu, ndipo nyanzayo idaderekha pomwe.

Pomwe Djona akhamira pansi m’madzimo, cinsomba cikulu cidamukhudyula. Tsono iye alibe kufa. Iye adakhala m’mimba mwa cinsombaco, nsiku zitatu, usiku na masikati. Djona adasunama kwene-kwene thangwe ra kusaya kubvera Yahova, aciyenda ku Ninive. Tsono un’dziwa n’ciani comwe iye adacita?

Djona adapemba Yahova kuti amuthandize. Ndipo Yahova adacitisa kuti cinsombaco cisanze Djona pa mataka yakuuma. Patsogolo pace, Djona adayenda ku Ninive. Kodi bzinkutipfunzisa lini bzimwebzi kuti mpsakufunika kumbabvera Yahova pa ciri-cense comwe aleweco?

Bukhu la Bibliya la Djona.