Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 62

Mabvuto M’nyumba Mwa Davide

Mabvuto M’nyumba Mwa Davide

ATAYAMBA Davide kutonga ku Jeruzalemu, Yahova adacitisa kuti anyankhondo wace akunde anyamadulanthaka wawo. Yahova adapicira kupasa Wajirayeri dziko la Kanani. Ndipo na thandizo la Yahova, dziko lense lakupiciridwalo lidadzakhala lawo.

Davide akhali mambo wabwino. Iye akhafuna Yahova. Tenepo, cinthu cakutoma comwe iye adacita atakunda Jeruzalemu, cikhali kucemeresa thungwa la cipangano la Yahova. Ndipo iye akhafuna kumanga tempwlo kuti aikhe thungwalo.

Pomwe Davide adakula, iye adacita cinthu cakuphonyeka. Davide akhadziwa kuti n’kuphonyeka kutenga cinthu ca mweneciro. Tsono usiku bunango, pomwe iye akhali yekha pa nsanza ya nyumba yace, iye adawona mkazi wakudeka kwene-kwene. Dzina lace akhali Bateseba, ndipo bayace akhali mcikunda, wakucemeredwa Uriya.

Davide adamufuna kwene-kwene Batesebayo, mwakuti adamucemeresa m’nyumba mwace. Bayace akhali ku nkhondo. Davide adagona naye mkaziyo, ndipo patsogolo pace adadziwisidwa kuti akhana mimba. Davide adakhala na thupo kwene-kwene, ndipo adatumiza tsamba kuna Jowabe, mkulu wa anyankhondo wace, kuti aikhe Uriya patsogolo pa nkhondo kuti aphedwe. Pomwe Uriyayo adafa, Davide adalowola Bateseba.

Yahova adakalipa kwene-kwene na Davide. Tenepo, iye adatumiza mtumiki wace Natani, kuti akamuzimbulire kuphonya kwaceko. Ungamuwone Natani apa, acimbalalewa na Davide. Davide adatsukwala kwene-kwene na bzomwe akhadacitabzo, tenepo, Yahova alibe kumupha. Tsono Yahova adati: ‘Thangwe ra bzakuipa bzomwe wacitabzi, un’dzakhala na mabvuto mazinji m’nyumba mwako.’ Ndipo ndibzo bzomwe Davide adakhala nabzo!

Cakuyamba, mwana wa Batesebayo adafa. Ndipo mwana wakutoma wa Davide, Amoni, adatenga mpfumakazi yace, Tamari, acimungingimira kugona naye. Mwana wa Davide, Abisalamu, adakalipa kwene-kwene na bzimwebzo, mwakuti adapha Amoniyo. Patsogolo pace, Abisalamu  adacita uxamwali na wanthu wazinji, ndipo wadamuikha mambo. Pakumalizira, Davide adakunda Abisalamu pa nkhondo, ndipo Abisalumuyo adaphedwa. Inde, Davide adakhala na mabvuto mazinji.

Pakati pa bzensebzi, Bateseba adadzabereka mwana mwamuna, dzina lace Salomau. Pomwe Davide adakalamba, aciduwala, mwana wace Adoniya adayeza kubziikha mambo. Thangwe ra bzimwebzo, Davide adacemeresa wansembe, dzina lace Zadoki kuti aikhe mafuta mu msolo mwa Salomau kufuna kulatiza kuti Salomau ndiye angadadzakhala mambo. Patsogolo pace Davide adafa na magole 70 yakubadwa. Iye adatonga magole 40, tsono tsapano Salomau ndiye adakhala mambo wa Jirayeri.