Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 60

Abigayeli Na Davide

Abigayeli Na Davide

UN’DZIWA mbani mkazi wakudeka ankudzagumana na Davideyu? Dzina lace ni Abigayeli. Ni mkazi wakukumbuka bwino, ndipo adaphingiza Davide kucita cinthu cakuipa. Tsono tikanati kupfunza bzimwebzo, mbatiwone bzomwe bzidamucitikira Davide.

Pomwe Davide adathawa Sauli, iye adakabisalika mu cimphako. Azibale wace na winango wa m’banja lace, wakhanaye pabodzi. Wadaphatana naye amuna 400, ndipo Davide adakhala mtsogoleri wawo. Ndipo Davide  adayenda kwa mambo wa Moabe, acikati: ‘Alekeni babangu na mai wangu wabakakhale kuno mpaka ndiwone bzomwe bzindicitikire, ndaphata minyendo.’ Patsogolo pace, Davide na wanthu wacewo wadayamba kumbabisalika m’mapiri.

Pambuyo pa bzimwebzi, Davide adadzagumana na Abigayeli. Bayace akhali Nabali, wakudala, ndipo akhana minda. Iye akhana mabira 3.000 na mbuzi 1.000. Tsono Nabaliyo akhali psiru. Mkazace Abigayeli akhali wakudeka kwene-kwene, ndipo akhadziwa kucita bzomwe mpsabwino. Nsiku inango iye adapulumusa banja lace. Mbatiwone momwe adacitira.

Davide na wanthu wace wadacitira ubwino Nabali. Iwo adamuthandiza kukhotcerera mabira yace. Tenepo, nsiku inango Davide adatumiza wanthu wace kuti wakakumbire thandizo kwa Nabali. Iwo wadagumana Nabali pomwe iye na athandizi wace wakhasenga mabira. Ikhali nsiku ya madyo, ndipo Nabali akhakonza bzinthu bzizinji kuti wadye. Tenepo, wanthu wa Davidewo wadati kwa iye: ‘Ifepano timbakukomerani mtima. Tiribe kukuberani bira ne na m’bodziyo, koma tidathandiza kuyanyag’anira. Tsapano, tipasenimbo cakudya.’

Nabali adati: ‘Ndin’dzapasa lini cakudya kwa wanthu ninga imwepo.’ Iye adatawira mu njira yakupusa kwene-kwene, acilewa mafala yakuipa kwa Davide. Wanthu watabwerera, wacikamudziwisa Davide, Davideyo adakalipa kwene-kwene. Iye adauza wanthuwo kuti: ‘Tengani mphanga zanu!’ Ndipo wadayamba kuyenda kuti wakaphe Nabali na wanthu wace.

M’bodzi wa wanthu wa Nabali, omwe akhadabva mafala yakupusa yomwe Nabaliyo akhadalewa, iye adauza Abigayeli bzomwe bzikhadacitikabzo. Nthawe ibodzi-bodziyo Abigayeli adakonza cakudya. Adacipakiza pa mabulu, aciyamba ulendo. Pomwe adagumanana na Davide, iye adabuluka pa bulu wace, adagodama, aciti: ‘Ndaphata minyendo mbuya, lekani kukumbukira bzomwe bayangu Nabali wacita. Iye ni psiru, ndipo ambacita bzinthu mwa upsiru. Ndabweresa mphasoyi. Itambireni, mucitilekerera pa bzomwe bzacitikabzi.’

Davide adatawira, aciti: ‘Ndiwe mkazi wa nzeru. Wandiphingiza pakupha Nabali pakufuna kubwezera upsiru bwace. Tsapano ndoko ku mui mwa mtendere.’ Patsogolo pace, pomwe Nabali adafa, Abigayeli adadzakhala m’bodzi wa akazi wa Davide.