Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 57

Mulungu Asankhula Davide

Mulungu Asankhula Davide

UKUWONA bzomwe bzacitika? Mulumbwanayu apulumusa ka biraka m’kamwa mwa cimbalangondo. Cimbalangondoco cidabwera, cidaphata ka birako, ndipo cikhayenda kuti cikakadye. Tsono mulumbwanayu adacithamangira, acikapsokonyosa ka birako m’kamwa mwa cimbalangondoco. Ndipo pomwe cimbalangondoco cidamuka, iye adaciphata, acicimenyera pansi, cicifa! Nthawe inango, iye adapulumusa bira m’kamwa mwa mphondolo. Kodi mulumbwanayu akhali lini wakulimba mtima? Un’dziwa akhali mbani iye?

Ni Davide. Iye akhakhala mu mzinda wa Beremu. Yavu wace akhali Obede, mwana wa Rute na Bowazi. Kodi unkuwakumbukira? Ndipo babace Davideyo akhali Djese. Davide akhambasamalira mabira ya babace. Iye adabadwa magole 10 m’mbuyo mwa Yahova kusankhula Sauli kuti akhale mambo.

Idafika nthawe yomwe Yahova adati kwa Samuweri: ‘Tenga mafuta yakupambulika, ndipo ndoko ku Beremu, ku mui kwa Djese. Ndasankhula mwana wace m’bodzi kuti akhale mambo.’ Pomwe Samuweri adawona mwana wakuyamba wa Djese, Eliyabi, iye adati m’mtima mwace: ‘Ngumweyuletu omwe Yahova asankhula.’ Tsono Yahova adati kwa iye: ‘Leka kunyang’anisa kutalimpha kwace ayai kudeka kwace. Ndiribe kumusankhula kuti akhale mambo.’

Tenepo, Djese adacemeresa mwana wace, Abinadabe. Tsono Samuweri adati: ‘Ne, Yahova alibe nakundomusankhulako.’ Patsogolo pace, Djese adacemeresa mwana wace Sama. Samuweri adati: ‘Ne, Yahova alibe nakundomusankhulako.’ Djese adacemeresa wana wace anomwe kwa Samuweri, tsono Yahova alibe kusankhula ne na m’bodziyo. Samuweri adabvunza kuti: ‘Kodi alumbwanawo wensewo mbamwewa wokha?’

Djese adati: ‘Akalipo mng’onoletu. Tsono wayenda kausa mabira.’ Pomwe Davide adacemeresedwa, Samuweri adawona kuti iye akhana mawonekedwe yabwino. Yahova adati: ‘Ngumweyoletu. Muikhe mafutayo.’ Ndipo ndibzo Samuweri adacita. Ingadadzafika nthawe yomwe Davide angadadzatonga ninga mambo wa Jirayeri.