Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

GAWO 4

Kuyambira Mambo Wakutoma mu Jirayeri Mpaka Ukapolo ku Babulo

Kuyambira Mambo Wakutoma mu Jirayeri Mpaka Ukapolo ku Babulo

Sauli adakhala mambo wakutoma wa Jirayeri. Tsono Yahova adadzamulamba, ndipo Davide ndiye adasankhulidwa m’mbuto mwace. Tin’dzapfunza bzizinji bza Davideyo. Ali tswaka, iye adamenyana na cinzonzomtali Goliyati. Patsogolo pace iye adathawa thangwe ra nsanje ya Mambo Sauli. Ndipo kutsogolo kwace, mkazi wakudeka, Abigayeli adamuphingiza kucita cinthu ca upsiru.

Patsogolo pace, tin’dzapfunzambo bzizinji bza Salomau, mwana wa Davide, omwe adakhala mambo wa Jirayeri m’mbuto mwa Davide. Pa wamambo atatu wakuyambirira wa Jirayeri, ali-wense adatonga magole 40. Pomwe Salomau adafa, umambo mu Jirayeri budagawanidwa pawiri, bubodzi kumpoto na bunango kummwera.

Umambo bwa kumpoto bwa madzinza 10 ya Jirayeri, budatonga magole 257 mpaka kudzapfudzidwa na wanthu wa ku Asiriya. Ndipo magole 133 patsogolo pace, umambo bwa kummwera bwa madzinza 2, budadzapfudzidwambo. Nthawe imweyo, Wajirayeri wadatengedwa ku ukapolo ku Babulo. Tenepo Gawo LACINAILI lin’fokotoza nkhani zakutenga magole 510, ndipo mkati mwa magoleya, bzidacitika bzinthu bzizinji, ninga momwe tiniwonera.

 

MU GAWOLI

NKHANI 56

Sauli—mambo Wakutoma Wa Jirayeri

Pakuyamba Mulungu akhadasankhula Sauli kuti akhale mambo wa Jirayeri, koma patsogolo pace adadzamulamba. Bzomwe bzidacitikira Saulibzi bzingatipfunzise bzinthu bzakufunika kwene-kwene.

NKHANI 57

Mulungu Asankhula Davide

Kodi n’ciyani comwe Mulungu adawona mu mtima mwa Davide, bzomwe mpolofeta Samuel alibe kukwanisa kuwona?

NKHANI 58

Davide Na Goliyati

Davide adamenyana na Goliyati sikuti mwa mphanvu zace zokha ayai na sikopo yace, koma iye adacita bzimwebzo mwa mphanvu ya Mulungu.

NKHANI 59

Thangwe Ranyi Davide An’funika Kuthawa

Sauli akhafuna kwene-kwene Davide pakuyamba, koma na kupita kwa nthawe, iye adadzayamba kumuwenga mpaka kufika pakufuna kumupha. Thangwe ranyi?

NKHANI 60

Abigayeli Na Davide

Abigayeli adacemera bayace Nabala kuti psiru, bzomwe bzidacitisa kuti bayaceyo aleke kuphedwa.

NKHANI 61

Davide Akukhala Mambo

Davide ankulatiza kuti an’themera kukhala mambo wa Jirayeri mwa mafala na bzicito bzace.

NKHANI 62

Mabvuto M’nyumba Mwa Davide

Davide pabodzi na banja lace ankubonera thangwe ra pikado yomwe adacita.

NKHANI 63

Salomau, Mambo Wa Nzeru

Kodi Salomau akhafunadi kugwata mwanayu?

NKHANI 64

Salomau Akumanga Tempwlo

Napo kuti Salomau akhali wa nzeru, iye adapumpsidwa ndipo adacita bzinthu bzomwe bzikhali bzakuphonyeka.

NKHANI 65

Umambo Bukugawidwa

Pomwe Jerobuwamu adayamba kutonga, iye adacitisa kuti Ajirayeri ayambe kunamata mirungu yakunama.

NKHANI 66

Jazabeli—mkazi Wakuipa Wa Mambo

Jezabeli adafunisisa munda wa Nabote.

NKHANI 67

Jehosafati Akukhulupira Yahova

Kodi n’thangwe ranyi Jehosafati adayenda ku nkhondo na anyakuimba patsogolo pace?

NKHANI 68

Alumbwana Awiri Wakukhala Pomwe Na Moyo

Kodi munthu omwe adafa angakhale pomwe na moyo? Bzimwebzi bzidacitika kale m’mbuyomu!

NKHANI 69

Mtsikana Ankuthandiza Munthu Wamphanvu

Mtsikana kadakhwimika kacilewa bza Yahova, ndipo bzimwebzi bzidacitisa kuti Yahova acite cakudabwisa cinango.

NKHANI 70

Djona Na Cinsomba Cikulu

Djona adapfunza kufunika kwa kumbateweza bzomwe Yahova ambalewa.

NKHANI 71

Mulungu Akupicira Paraizo

Paraizo yomwe Mulungu akhadakonza pakuyamba ikhali ing’ono, tsono yomwe tinkudikhira kutsogoloku in’dzakhala pa dziko lense.

NKHANI 72

Mulungu Akuthandiza Mambo Ezekiya

Anjo wa Mulungu adapha acikunda wa Asiriya wakukwana 185.000 usiku bubodzi bokha.

NKHANI 73

Mambo Wabwino Wakumalizira Mu Jirayeri

Pomwe akhali tswaka Djosiya adacita bzinthu mwakukhwimika.

NKHANI 74

Mwamuna Wakusaya Mantha

Jeremiya akhakumbuka kuti angadakwanisa lini kukhala mpolofeta thangwe akhali tswaka, koma Mulungu akhadziwa kuti iye angadakwanisa.

NKHANI 75

Alumbwana Anai Ku Babulo

Iwo adapitiriza kukhala wakukhulupirika napo akhali kutali na abereki wawo.

NKHANI 76

Jeruzalemu Ankupfudzidwa

Kodi n’thangwe ranyi Mulungu adalekerera kuti Ababulo apfudze mzinda wa Jeruzalemu?