Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 48

Wagibeyoni Wa Nzeru

Wagibeyoni Wa Nzeru

BIZINDA mizinji ya ku Kanani, ikhadakonzekera kumenya nkhondo na Jirayeri. Ikhayesa kuti ingadakunda. Tsono wanthu winango wa mu mzinda wa pafupi wa Gibeyoni, walibe kukumbuka tenepoyo. Iwo wadakhulupira kuti Mulungu akhathandiza Wajirayeri, ndipo walibe kufuna kumenya nkhondo na Mulunguyo. Tenepo, un’dziwa kuti Wagibeyoniwo wadacita ciani?

Iwo wadafuna kubziwonesa ningati wakhakhala kutali kwene-kwene. Tenepo, amuna winango wadabvala bzakubvala bzakusakala na xango zakumala-mala. Wadapakira mabulu yawo, wacinyamula masakha yakusakala na mikate yakuuma kale. Ndipo wadayenda kuna Djosuwe, waciti: ‘Tacokera ku dziko lakutali kwene-kwene, thangwe tabva bza Mulungu wanu mkulu, Yahova. Tabva bzinthu bzense bzomwe adakucitirani ku Edjipito. Tenepo atsogoleri wathu atiuza titenge cakudya, ticicita ulendo bwakudzakuuzani kuti: “Ndife akapolo wanu. Picirani kuti mun’dzamenya lini nafe nkhondo.” Onani, bzakubvala bzathu  bzasakala thangwe ra ulendo butalibu, ndipo mikate yathu yaumirira, icidjedjera.’

Djosuwe na atsogoleri wanzace, wadakhulupira Wagibeyoniwo. Tenepo, iwo wadapicira kuti wangadamenyana lini nawo. Tsono zitandopita nsiku zitatu, bzidadziwika kuti Wagibeyoniwo wakhakhala pafupipo.

Djosuwe adawabvunza kuti: ‘Thangwe ranyi mudatiuza kuti mukhali wa ku dziko lakutali?

Wagibeyoniwo wadati: ‘Tacita bzimwebzo thangwe tidauzidwa kuti Mulungu wanu, Yahova, adapicira kukupasani dziko lense la Kanani. Tenepo ifepano tagopa kuphedwa namwe.’ Tsono Wajirayeriwo wadasunga piciro lawo, ndipo walibe kupha Wagibeyoniwo. Tsono adawasandusa akapolo wawo.

Mambo wa Jeruzalemu adakalipa thangwe Wagibeyoni wadacita mtendere na Jirayeri. Tenepo, iye adauza wamambo anai kuti: ‘Bwerani, mucidzandithandiza kumenya nkhondo na Gibeyoni.’ Ndipo ndibzo bzomwe wamambo axanuwo wadacita. Kodi kukhali kwa nzeru Wagibeyoni wale kucita mtendere na Jirayeri pomwe wamambowa wakhabwera kudzamenya nawo nkhondo? Tiniwona.