Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 37

Tendi Lakunamatira

Tendi Lakunamatira

UN’DZIWA n’ciani cinthu cakumangidwaci? Ni tendi lakupambulika lakunamatira Yahova. Imbacemeredwambo tendi la nkonkhano. Wanthu  wadamala kucikonza mkati mwa gole libodzi, watacoka ku Edjipito. Un’dziwa mbani adacosa nzeru yakukonza tendilo?

Ni Yahova. Pomwe Mozeji akhali pa Phiri la Sinai, Yahova adamuuza momwe angadalikonzere. Iye adalewa kuti alikonze mwakuti bzimbapuse kulitsudzula. Tenepo bzingadambapusa kunyamula bzipande bzace pakuyenda ku mbuto zinango, na kuliimisa pomwe. Tenepo, pomwe Wajirayeri wakhayenda ku mbuto zinango m’dambomo, iwo wakhanyamula tendilo.

Ukanyang’anisa mkati mwa cipinda cing’ono kuphampha kwa tendili, uniwona ka kaxa. Kakhacemeredwa thungwa la cipangano. Likhana wanjo awiri, wa Kerubi wa oro wakugodama ku mbali ziwiri za thungwalo. Mulungu adanemba pomwe Bzakutonga Khumi bzire pa minyala miwiri, thangwe Mozeji akhadaswanya minyala yakutoma yire. Ndipo minyalayo yidasungidwa mu thungwa la cipanganolo. Ndipo jaro ya mana idasungidwambo m’mwemo. Ukukumbukira kuti mana n’ciani?

Aroni, m’bale wa Mozeji, ndiye omwe adasankhulidwa na Yahova kuti akhale mkulu wa ansembe. Iye akhatsogolera wanthuwo pa kunamata Yahova. Ndipo wana wace wakhalimbo wansembe.

Tsapano nyang’anisa cipinda cikulu ca tendili. N’cikulu kupita kawiri cipinda cing’onoci. Ukuwona ka kaxaka, komwe kankucoka utsi? Ni mphatso yomwe wansembe wambatenthera bzinthu bzomwe bzimbanuncira bwino kwene-kwene. Ndipo pana cinthu comwe cina mibvuniko minomwe. Cinthu cacitatuci m’cipindamu, ni meza. Pambaikhidwa mitanda 12 ya mikate.

M’bwalo la tendilo, muna cibasiya cikulu cakudzala na madzi. Wansembe wambasamba madziyo. Iripombo mphatso ikulu. Bzirombo bzakufa bzimbatenthedwa pamwepo, ninga nsembe kwa Yahova. Tendilo likhali pakati pa msasa, ndipo Wajirayeri wale wakhakhala m’matendi mwawo, mwakulizungulira.