Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 55

Mulumbwana Mng’ono Akutumikira Mulungu

Mulumbwana Mng’ono Akutumikira Mulungu

KODI ka mulumbwanaka nkamawonekedwe lini yabwino? Dzina lakene ni Samuweri. Ndipo mwamuna omwe waikha boko lace m’msolo mwa Samuweriyu ni Eli, mkulu wa ansembe wa Jirayeri. Awa mba wabereki wa Samuweri, Elikana na Ana, womwe wabwera kudzasiya Samuweri kuna Eli.

Samuweri ana magole manai ayai maxanu yakubadwa. Tsono iye an’dzakhala mu tendi mwa Mulungumu pabodzi na Eli na wansembe winango. Thangwe ranyi Elikana na Ana wapereka Samuweri, ka mwana kang’onoka kuti katumikire Yahova mu tendi la mkonkhano? Mbatiwone.

Magole mang’ono-ng’ono m’mbuyomu, Ana akhadasunama kwene-kwene. Thangwe likhali lakusaya kubereka, ndipo iye akhafunisisa kukhala na mwana. Tenepo, nsiku inango pomwe Ana adayenda ku tendi la Yahova, iye adapemba kuti: ‘Yahova, lekani kundiyebwa ine! Mukandipasa mwana mwamuna, ndinkupicira kudzamupereka kwa imwe kuti adzakutumikireni moyo wace wense.’

Yahova adatawira mpembo wa Ana, ndipo m’minyezi ya kutsogolo, iye adadzabereka Samuweri. Ana akhamufuna mwanayo, ndipo adayamba kumbamupfunzisa bza Yahova akali tcece. Iye adauza bayace kuti: ‘Samuweriyu akandoleka kumama, ndin’kamusiya ku tendi la mkonkhano kuti akatumikire Yahova kumweko.’

Ndipo tinkuwona pa cithunzi-thunzipa, Ana na Elikana wacimbacita bzimwebzo. Ndipo pakuti Samuweriyo akhadapfunzisidwa bwino na wabereki wace, iye adakomedwa kutumikira Yahova mu tendi lacemo. Gole liri-lense, Ana na Elikana wakhayenda kukanamata mu tendi lakupambulikalo, acikawona mwana wawoyo. Ndipo gole liri-lensembo, Ana akhambabweresera Samuweriyo mkanjo upsa omwe akhamusonera.

Na kupita kwa magole, Samuweri akhapitiriza kutumikira mu tendi la Yahova, ndipo Yahova na wanthu kubodzi wakhamufuna Samuweriyo. Tsono Ofini na Fineya, wana wa Eli, mkulu wa ansembe, wakhali wakuipa. Iwo wakhacita bzinthu bzizinji bzakuipa, wacimbacitisa kuti wanzawo  waphonyerembo Yahova. Eli akhafunika kuwacosa pa ugo bwawo ninga wansembe, tsono iye alibe.

Mulumbwana Samuweri alibe kulekerera kuti bzinthu bzakuipa mu tendimo bzimuimise kutumikira Yahova. Tsono pakuti ni wanthu ang’ono-ng’ono womwe wakhafuna Yahova, bzidatenga nthawe itali kuti Yahova alalewa na munthu ali-wense. Pomwe Samuweri adakhala tswaka, bzidacitika ibzi:

Samuweri akhagona mu tendi, ndipo fala linango lidamumusa. Iye adati: ‘Ndiri pano ine.’ Ndipo adalamuka, acithamanga kuna Eli, aciti: ‘Imwepo mwandicemera, ndipo ndabwera.’

Tsono Eli adatawira kuti: ‘Ndiribe kukucemera; bwerera ukagone.’ Tenepo Samuweri adayenda kukagona.

Ndipo fala lire lidacemera pomwe kaciwiri kuti: ‘Samuweri!’ Tenepo, Samuweri adalamuka, acithamanga kuna Eli. Iye adati: ‘Imwepo mwandicemera, ndipo ndabwera.’ Tsono Eli adati: ‘Ndiribe kukucemera ine mwanangu. Ndoko ukagone.’ Tenepo Samuweri adayenda kukagona.

Fala lire lidacemera pomwe kacitatu kuti: ‘Samuweri!’ Tenepo Samuweri adathamanga pomwe kuna Eli kule. Iye adati: ‘Ndabwera, ndipo ulendo buno imwepo mwandicemera. Ndipo Eli adadziwa kuti Yahova ndiye akhambamucemera. Tenepo iye adati kuna Samuweri: ‘Ndoko ukagone, ndipo falalo likakucemera pomwe, iwepo tawira kuti: “Lalewani Yahova, mtumiki wanune ndinkutetekera.”’

Ndibzo bzomwe Samuweri adacita atacemeredwa pomwe na Yahova. Ndipo Yahova adauza Samuweri kuti angadapasa nyathwa Eli na wana wace. Patsogolo pace Ofini na Fineya wadafa pa nkhondo na Wafilisiti. Ndipo pomwe Eli adabva bzimwebzo, iye adagwa cangoto, adatcokha khosi, aciferatu. Tenepo Yahova adateweza Fala lace.

Samuweri adakula, acikhala muyeruzi wakumalizira wa Jirayeri. Pomwe iye adakula, wanthu wale wadamuuza kuti: ‘Tisankhulire mambo, ambatitonge.’ Samuweri alibe kufuna kucita bzimwebzo thangwe Yahova ndiye akhali mtongi wawo. Tsono Yahova adamuuza kuti atetekere wanthuwo.