Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 51

Rute Na Naomi

Rute Na Naomi

M’BIBLIYA iwepo un’dzaligumana bukhu lakucemeredwa Rute. Limbafokotoza bza banja linango lakukhala mu nthawe yomwe Jirayeri akhana wayeruzi. Rute akhali mtsikana wa ku dziko la Moabe; akhali lini wa mtundu wa Mulungu, Jirayeri. Tsono pomwe Rute adapfunza bza Yahova, Mulungu wacadidi, iye adamufuna kwene-kwene. Naomi akhali mkazi wakukalamba, omwe adathandiza Rute kupfunza bza Yahova.

Naomi ngwa mtundu wa Jirayeri. Iye na bayace pabodzi na wana awiri wacimuna, wadayenda ku dziko la Moabe pa nthawe ya njala ku Jirayeri. Ndipo nsiku inango adafa bayace wa Naomi. Patsogolo pace, wana wa Naomi wadalowola atsikana awiri wa ku Moabe, wakucemeredwa Rute na Oripa. Tsono patapita magole 10, wadadzafa wana wa Naomi. Naomi na atsikana wale, wadasunama kwene-kwene! Kodi Naomi angadacita ciani tsapano?

Nsiku inango, Naomi adafuna kucita ulendo butali bwakubwerera kuna mbumba yace. Rute na Oripa wadafuna  kukhala naye, tenepo iwo wadayendambo naye. Tsono watafamba pang’ono mu mseu, Naomi adauza atsikana wale kuti: ‘Bwererani ku mui kwanu, mucikakhala na azimamanu.’

Naomi adawampsompsona mwakuwagoneka. Na bzimwebzo iwo wadayamba kulira thangwe wakhamufuna kwene-kwene Naomiyo. Iwo wadati: ‘Ne! Tiniyenda namwe kuna mbumba yanuko.’ Tsono Naomi adati: ‘Bwererani, wana wangu. Bziri bwino mubwerere ku mui.’ Tenepo, Oripa adabwerera ku mui kwace. Tsono Rute alibe kubwerera.

Ndipo Naomi adati kwa iye: ‘Oripa wayenda kale. Iwepombo ndoko naye kani ku mui.’ Tsono Rute adatawira, aciti: ‘Lekani kundingingimira kuti ndikusiyeni! Ndisiyeni ndiyende namwe pabodzi. Komwe muyendeko, ndiniyendambo, ndipo komwe mukakhaleko, ndin’kakhalambo. Mbumba yanu, in’dzakhala mbumba yangu, ndipo Mulungu wanu, an’dzakhalambo wangu. Komwe mun’dzafako, ndiko ndin’dzaferambo, ndicidzatayidwa.’ Atalewa bzimwebzo Ruteyo, Naomi alibe kuyezera pomwe kumubweza.

Pakumalizira akazi awiriwo wadafika ku Jirayeri. Kumweko ndiko wadakhala. Nthawe ibodzi-bodziyo, Rute adayamba kuphata basa ku munda, thangwe ikhali nthawe yakubvuna sevada. Mwamuna munango dzina lace Bowazi adalekerera kuti Ruteyo abvune m’munda mwace. Un’dziwa mai wace Bowaziyo akhali mbani? Akhali Rahabi wa ku mzinda wa Jeriko.

Nsiku inango Bowazi adauza Rute kuti: ‘Ndabva bzense bza iwepo, na momwe udakomera mtima Naomi. Ndin’dziwa momwe udasiira babako, mai wako na dziko lako, ucibwera kudzakhala pakati pa wanthu womwe ukhawadziwa lini. Yahova akucitire bzabwino!’

Rute adatawira, aciti: ‘Mbuya, mukundikomera mtima kwene-kwene. Mwacitisa kuti ndibve bwino thangwe ra momwe mwalalewera nanemu.’ Bowazi adamufuna kwene-kwene Rute, ndipo mu nthawe ing’ono-ng’ono adadzamulowola. Naomi adakondwa kwene-kwene na bzimwebzo! Tsono Naomi adakondweratu pakulu pomwe Rute na Bowazi wadabereka mwana wakutoma wacimuna, dzina lace Obede. Patsogolo pace, Obede adadzakhala yavu wa Davide, ndipo kutsogoloku tin’dzapfunza bzizinji bza iye.

Bhuku la Bibliya la Rute.