Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 44

Rahabi Akubisa Azondi

Rahabi Akubisa Azondi

AMUNAWA wali m’mabvuto. Bzin’funika wacoke, pakuti wangaphedwe. Iwowa ni azondi wa ku Jirayeri, ndipo mkazi ankuwathandizayu ni Rahabi. Rahabi ambakhala m’nyumbayi yakuphatana na litsito la mzinda wa Jeriko. Mbatidziwe thangwe ranyi amunawa wali m’mabvuto.

Wajirayeri wakhadakonzeka kuyambuka Mkulo wa Joridano, kuti wapite m’dziko la Kanani. Tsono wakanati kucita bzimwebzo, Djosuwe adatumiza azondi awiri. Iye adawauza kuti: ‘Ndokoni mukawone dzikolo na mzinda wa Jeriko.’

Pomwe azondiwo wadapita mu Jeriko, iwo wadapita m’nyumba mwa Rahabi. Tsono munthu munango adauza mambo wa Jeriko kuti: ‘Wanthu awiri wa ku Jirayeri wabwera usiku buno kudzazonda dzikoli.’ Mamboyo atabva bzimwebzo, adatumiza amuna wace kwa Rahabi, wacimuuza kuti: ‘Amuna wali m’nyumba mwakowo, wabwerese panja pano!’ Tsono Rahabi akhadabisa azondiwo pa ntsodzi ya nyumba yace. Tenepo iye adati: ‘Amuna winango abwera m’nyumba mwangu muno, tsono ndin’dziwa lini komwe iwo wacokera. Iwo wacoka pakudoka, pomwe cipata ca m’mzinda cikhanati kufungidwa. Mukafulumiza, mungawaphate!’ Tenepo iwo wadawatewera m’mambuyo mwawo.

Pomwe iwo wadayenda, Rahabi adakwira mwakanfulumize ku ntsodzi kule. Iye adauza azondiwo kuti: ‘Ndin’dziwa kuti Yahova an’kupasani dzikoli. Tidabva momwe iye adaumisira Nyanza Ifuira ire atakucosani ku Edjipito, na momwe adaphera wamambo wa ku Siyoni na Oge. Ndaphata minyendo, pakuti ndakukomerani mtima, picirani kuti mun’dzandikomerambo mtima. Pulumusani babangu, mamangu na azibale wangu.’

Azondiwo wadapicira, koma Rahabiyo akhafunika kucita cinthu. Azondiwo wadati: ‘Tenga cingwe cifuiraci, cimange pa janera yakoyi, ndipo konkhanisa wadzinza wako m’nyumba muno. Ndipo tensenefe tikabwera kudzatenga dzikoli, tin’dzawona cingweci pa janerapa, ndipo tin’dzapha lini na m’bodziyo wa m’nyumba muno.’ Pomwe azondi wale wadayenda kuna Djosuwe, wadamuuza bzense bzomwe bzidacitika.