Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 41

Cinyoka Ca Mkuwa

Cinyoka Ca Mkuwa

CIDAMBZWENGEZERA pa mutici cinkuwoneka ningati cinyoka cacadidi, na? Tsono ndico lini. Cinyokaci cidakonzedwa na mkuwa. Yahova adauza Mozeji aciikhe pa mutiyu kuti wanthu wambacinyang’anise, wacicira. Tsono nyoka zinango ziri pansizi, n’zacadidi. Izo zaluma wanthuwa, ziciwaduwalisa. Un’dziwa thangwe ranyi?

Thangwe Wajirayeriwo wadalewa bzakuipa kuna Mulungu na Mozeji. Iwo wadadandaula, waciti: ‘Waticoseranyi ku Edjipito kuti tidzafe ku dambo kuno? Kuno kulibe cakudya ne madzi. Ndipo taneta ife kudya manayo.’

Tsono manayo cikhali cakudya cabwino. Yahova adawapasa mwakudabwisa. Ndipo iye adawapasambo madzi mwakudabwisa. Tsono wanthuwo wakhatenda lini momwe Yahova akhawasamalira. Tenepo, Yahova adatumiza nyoka za ululuzi kuti zipase nyathwa Wajirayeriwo. Nyokazo zidawaluma, ndipo wazinji wadafa nazo.

Pakumalizira, wanthu wale wadayenda kuna Mozeji, waciti: ‘Ifepano taphonya thangwe ra kulewa bzakuipa kuna Yahova na imwepo. Tsapano, tipemberenimbo kwa Yahova kuti nyokazi ziyende.’

 Tenepo Mozeji adapembera wanthu wale. Ndipo Yahova adauza Mozeji kuti akonze cinyoka ca mkuwaci. Iye adalewa kuti aciikhe pa muti, ndipo ali-wense omwe akhadalumidwayo, akhafunika kucinyang’anisa. Mozeji adacita bzomwe Mulungu adalewa. Ndipo wanthu womwe wakhadalumidwawo, wakhacinyang’anisa cinyoka ca mkuwaco, ndipo wakhacira.

Pana cinthu cabwino kuti tipfunze na bzimwebzi. Mu njira ibodzi, tensenefe tiri ninga Wajirayeri, womwe wadalumidwa na nyoka zire. Tensenefe tiri mu mkhalidwe wa kufa. Nyang’anisa uku na uku, ndipo un’dzawona wanthu womwe wankukalamba, kuduwala, na kufa. Bzimwebzi ni thangwe ra banja lakutoma lire, Adamu na Eva, lomwe lidapandukira Mulungu, ndipo ifepano ndife wana wawo. Tsono Yahova adacita makonzedwe kuti tikhale na moyo wakusaya kumala.

Yahova adatumiza Mwana wace, Jezu Kristu pansi pano. Jezu adakhomereredwa pa muti, thangwe wanthu wazinji wakhayesa kuti iye ngwakuipa. Tsono Yahova adapereka Jezu kuti atipulumuse. Tikambamulinga, ifepano tin’dzakhala na moyo wakusaya kumala. Tsono tin’dzapfunza pomwe bzimwebzo kutsogoloku.