Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 53

Piciro La Djafeti

Piciro La Djafeti

KODI udapicira kale cinthu, patsogolo pace bzicikunesa kuteweza? Mwamuna ali pa cithunzi-thunziyu wacita bzimwebzo, ndipopa adasunamapa. Iye ni muyeruzi wakulimba mtima wa Jirayeri, dzina lace ni Djafeti.

Djafeti adakhala mu nthawe yomwe Wajirayeri wakhanamata lini pomwe Yahova. Iwo wakhacita pomwe bzinthu bzakuipa. Tenepo, Yahova adalekerera kuti wanthu wa ku Amoni awapweteke. Bzimwebzo bzidacitisa kuti Wajirayeri walirire Yahova, wacimbati: ‘Takuphonyerani. Tipulumuseni, taphata minyendo!’

Wanthuwo wakhadaipidwa na bzakuipa bzomwe wakhacitabzo. Iwo wadalatiza kuti wakhadakungula mwakuyamba pomwe kunamata Yahova. Tenepo Yahova adawathandiza pomwe.

Djafeti adasankhulidwa na mbumbayo kuti akamenyane na wanthu wakuipa wa ku Amoni. Djafetiyo akhafunisisa kuti Yahova amuthandize pa nkhondoyo. Tenepo, iye adapicira kwa Yahova, aciti: ‘Mukandithandiza kukunda wanthu wa ku Amoni, munthu wakuyamba kucoka m’nyumba mwangu kuti adzanditambire pakubwerera ku nkhondoko, ndin’dzamupereka kwa imwepo.’

Yahova adatetekera mpembo wa Djafeti, ndipo adamuthandiza kukunda nkhondoyo. Pomwe Djafeti adabwerera ku mui, un’dziwa mbani munthu wakutoma omwe adabwera kudzamutambira?’ Ni mwanace mkazi, akhali iye yekhayo basi. Djafeti adalira, aciti: ‘Mwanangu  iwe! Wandisunamisa kwene-kwene. Tsono ine ndapicira kale kwa Yahova, ndipo ndingabwerere lini mambuyo.’

Mwana wa Djafetiyo, atadziwa bza piciro lacelo, pakutoma iye adasunamambo. Thangwe bzikhathandauza kuti iye angadasiya babace na azixamwali wace. Moyo wace wense angadatumikira Yahova mu tendi la mkonkhano ku Silo. Tenepo iye adati kwa babace: ‘Penu imwe mwapicira kwa Yahova, bzin’funika muteweze.’

Tenepo, mwana wa Djafeti ule adayenda ku Silo, ndipo moyo wace wense adatumikira Yahova mu tendi la mkonkhanolo. Gole liri-lense, akazi wa ku Jirayeri wakhayenda kumweko, wakhamala naye nsiku zinai, wacimbakondwa pabodzi. Wanthu wakhamufuna kwene-kwene mwana wa Djafeti thangwe iye akhali mtumiki wabwino wa Yahova.