Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 39

Mpsimbo Ya Aroni Ikuphukira Maluwa

Mpsimbo Ya Aroni Ikuphukira Maluwa

ONA maluwaya na bzisapobzi pa mpsimboyi. Imweyi ni mpsimbo ya Aroni. Maluwaya na bzisapobzi, bzidamera pa mpsimbo ya Aroni usiku bubodzi bokha. Mbatidziwe thangwe ranyi.

Wajirayeri wakhazungaira m’dambo mwa ka nthawe. Wanthu winango wakhafuna lini kuti Mozeji akhale mtsogoleri ne kuti Aroni akhale mkulu wa ansembe. M’bodzi omwe akhakumbuka tenepoyo ni Kora, pabodzi na Datani, Abiramu na atsogoleri winango wakukwana 250. Wensenewo wadayenda kuna Mozeji, wacimuuza kuti: ‘Thangwe ranyi iwepo unkubziikha padzulu pa tensenefe?’

Mozeji adauza Kora na wanzace kuti: ‘Mangwana ku macibese, tengani mibvuniko yanu, muciikha bzakununkhiza m’mwemo. Ndipo bwerani ku tendi la mkonkhano. Tin’dzawona mbani omwe Yahova an’dzasankhula.’

Mangwana yace, Kora na wanzace 250 wale wadafika ku tendi la mkonkhano. Winango wadabwerambo kuti adzawathandize. Yahova adakalipa kwene-kwene. Mozeji adati: ‘Khalani kutali na matendi ya wanthu wakuipawa. Lekani kukhuya bzinthu bzawo.’ Wanthuwo wadatetekera, wacifundukira matendi ya Kora, Datani na Abiramu.

Ndipo Mozeji adati: ‘Mwa njira iyi ndiye mun’dzadziwira mbani omwe Yahova wasankhula. Pansipa pan’dzafunguka, pacimeza wanthu wakuipawa.’

Mozeji atandomala kulalewa, pansipo padafunguka. Yadamira matendi ya Kora, Datani, Abiramu na winango wakuwathandiza, yacifucirika. Pomwe wanthu wadabva kulira kwa anyakumira pansi pale, iwo wadakuwa, waciti: ‘Mbatithamangeni! Pansipa pan’gatimezembo!

Kora na wanzace 250 wale wakhadaima pafupi na tendi la mkonkhano. Tenepo, Yahova adatumiza moto, ndipo wense wadatenthedwa. Ndipo Yahova adauza Eleyazari, mwana wa Aroni kuti atenge mibvuniko ya anyakufawo, acikakonza nayo bzinthu bzakumbagwanankhira nabzo mphatso ya nsembe. Bzakugwanankhirira mphatsobzo, bzingadacenjeza  Wajirayeriwo kuti palibe pomwe munthu munango kuposa Aroni na wana wace ndiwo wakhale wansembe wa Yahova.

Tsono Yahova adafuna kuti bzidziwikiretu padeca kuti Aroni na wana wace ndiwo womwe wakhadasankhulidwa kuti wakhale wansembe. Tenepo iye adati kwa Mozeji: ‘Tenga mpsimbo za watsogoleri wa dzinza liri-lense la Jirayeri. Mu dzinza la Levi, tenga mpsimbo ya Aroni. Ndipo ziikhe mpsimbozo mu tendi la mkonkhano, kutsogolo kwa thungwa la cipangano. Mpsimbo ya munthu omwe ndimusankhule ninga wansembe, ndiyo in’dzaphukira maluwa.’

Pomwe Mozeji adayenda kawona mangwana yace, mpsimbo ya Aroni ikhadamera maluwa na bzisapo! Tsapano un’dziwa thangwe ranyi Yahova adacitisa kuti mpsimbo ya Aroni iphukire maluwa?