Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 40

Mozeji Akumenya Tsendwa

Mozeji Akumenya Tsendwa

YADAPITA magole mazinji—magole 10, magole 20, magole 30, magole 39! Ndipo Wajirayeri wale wakhali m’dambo basi. Tsono m’magole yenseneya, Yahova akhasamalira wanthu wace. Iye akhawadyesa na mana. Akhawatsogolera masikati na mtambo, ndipo usiku na ceza ca moto. Ndipo m’magole yenseneya, bzakubvala bzawo bziribe kusakala, ndipo minyendo yawo iribe kugwera.

Tsapano iwo wakhali m’gole la 40, mwezi wakutoma, kutomera pomwe iwo wadacoka ku Edjipito. Wajirayeriwo wadamanga pomwe tsasa ku Kadesi. Kumweku ni komwe azondi 12 wale wadatumizidwa kuti wakazondere dziko la Kanani magole 40 m’mbuyo mwace. Miriyamu, m’bale wa Mozeji, adafera ku Kadesiko. Ndipo ninga kale-kale, iwo wadagumanambo bzineso kumweku.

Wanthu wale wakhasaya madzi. Tenepo, iwo wadadandaulira Mozeji kuti: ‘Bzingadakhala bwino ifepano ticifa. Thangwe ranyi waticosa ku Edjipito, ucitibweresa ku mbuto ino yomwe imbamera lini cinthu? Kulibe phoso, mipesa, mikuyu na bzisapo bzinango. Ne madzi yakumwa kulibe.’

Pomwe Mozeji na Aroni wadayenda kukapemba ku tendi la mkonkhano, Yahova adauza Mozeji: ‘Konkhanisa wanthuwo. Ndipo lalewa na tsendwalo pa maso pa wense. Madzi mazinji yan’dzacoka kuti amwe wanthu pabodzi na bzifuwo bzense.’

Tenepo Mozeji adakonkhanisa wanthu wale, aciti: ‘Tetekerani imwe anyakusaya kukhulupira Mulungumwe! Kodi inepano na Aroni tikucosereni madzi pa tsendwali?’ Ndipo Mozeji adamenya tsendwalo na mpsimbo yace kawiri-kense, ndipo madzi mazinji yadayamba kucoka pa tsendwalo. Yakhali madzi mazinji kuti amwe wense wale na bzifuwo bzawo.

Tsono Yahova adakalipa na Mozeji na Aroni. Un’dziwa thangwe ranyi? Thangwe Mozeji  na Aroni wadalewa kuti ndiwo omwe wangadacosa madzi pa tsendwa lire. Tsono Yahova ndiye adacita bzimwebzo. Ndipo thangwe ra kuti Mozeji na Aroni walibe kulewa cadidi, Yahova adalewa kuti iwo wangadapasidwa nyathwa. Iye adati: ‘Imwepo mun’dzatsogolera lini wanthu wangu pakupita mu Kanani.’

Nthawe ing’ono-ng’ono, Wajirayeriwo wadacoka ku Kadesi. Watafamba pang’ono, wadafika pa phiri la Hori. Pamwepo, adafa Aroni pa ntsonga pa phirilo. Iye adafa na magole 123 yakubadwa. Wajirayeriwo wadasunama kwene-kwene, ndipo wense wadamulira Aroniyo mu nsiku 30. Eleyazari, mwana wace, ndiye adadzakhala mkulu wa ansembe wa mtundu wa Jirayeri.