Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 34

Cakudya Ca Mtundu Munango

Cakudya Ca Mtundu Munango

UNGANDIUZE kuti wanthuwa wankulokota ciani pansipa? N’bzinthu bzakutengana na mame. N’bzicena ndipo mpsakupusa kubaduka. Tsono ni mame lini; koma ni cakudya.

Wapita mwezi m’bodzi wakucoka kwa Wajirayeri ku Edjipito. Iwo wali mu dambo. Kumbamera cakudya cakucepa, ndipo wanthuwa wadandaula, kuti: ‘Bzingadakhala bwino Yahova kutipha ku Edjipito kule. Nkhasa kumwekule tikhana bzakudya bzense bzomwe tikhafuna.’

Tenepo Yahova adati: ‘Ndin’bvumbisa cakudya kucokera kudzulu.’ Ndipo ndibzo Yahova adacita. Ku macibese yace, pomwe Wajirayeri wakuwona bzinthu bzakugwabzo bziri mbuu, iwo wakubvunzana kuti: ‘Kodi bzimwebzi n’ciani?’

Mozeji akuti: ‘Cimweci ni cakudya comwe Yahova wakupasani kuti mudye.’ Wanthuwo wadacicemera MANA. Cikhana goso la mikate yakusanganizidwa na uci.

Mozeji akuuza wanthuwo kuti: ‘Mbalokotani mwakubverana na momwe ali-wense an’kwanisa kudya. Tenepo, iwo wakhacita bzimwebzo macibese yense. Tsono, dzuwa likatentha, mana yakusalayo yakhasungunuka.’

Mozeji adatimbo: ‘Palibe an’funika kukoya manayo mpaka mangwana yace.’ Tsono wanthu winango walibe kutetekera. Un’dziwa n’ciani cidacitika? Mangwana yaceyo, mana yakukoyedwayo yakhadzala bzikonye, yacimbanunkha!

Tsono ikhalipo nsiku pa mdzinga yomwe Yahova udauza wanthuwo kuti wambalokote mana mazinji kwene-kwene. Ikhali nsiku ya cixanu. Ndipo Yahova adawauza kuti wakoye manango mpaka mangwana yace, thangwe manayo yangadagwa lini pa nsiku yacinomwe. Pomwe iwo wadakoya mana mpaka pa nsiku yacinomweyo, yalibe kudzala bzikonye ne kununkha! Cikhali cakudabwisa cinango cimweco!

M’magole yense yomwe Wajirayeriwo wadakhala m’dambomo, Yahova akhawadyesa manayo.