Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 35

Yahova Akupereka Bzakutonga Bzace

Yahova Akupereka Bzakutonga Bzace

YAPITA magole mawiri m’mbuyo mwa Wajirayeri kucoka ku Edjipito, ndipo iwo wafika pa phiri la Sinai, lakucemeredwambo Horebe. Imweyi ni mbuto ibodzi-bodzi yomwe Yahova adalalewa na Mozeji kucokera pa citsamba cakugaka cire. Wanthuwo wankumanga tsasa, wacidikhirira pang’ono.

Pomwe wanthuwo wankudikhirira pa phompho, Mozeji ankukwira pa phirilo. Pa ntsonga pa phiripo, Yahova ankuuza Mozeji kuti an’funa kupereka bzakutonga kuti Wajirayeri wale wabvere, wacikhala wanthu wace wakupambulika. Pomwe Mozeji ankupolika, iye ankuuza Wajirayeriwo bzomwe Yahova walewa. Ndipo wanthuwo wankulewa kuti wanibvera Yahova thangwe wan’funa kukhala wanthu wace.

Ndipo Yahova ankucita cinthu cakudabwisa. Iye ankucitisa kuti pa phiripo pacoke utsi, pacigunda bziphaliwali. Iye ankuuza wanthuwo kuti: ‘Ndine Yahova Mulungu wanu omwe ndakucosani ku Edjipito.’ Ndipo ankulamula kuti: ‘Lekani kunamata mirungu inango, koma ine ndekha.’

Mulungu adapasa Wajirayeriwo bzakutonga bzinango bzipfemba. Wanthuwo wakhana mantha. Iwo wadauza Mozeji kuti: ‘Lalewani nafe ndimwepo, thangwe tikugopa kuti tingafe, Mulungu akalalewa nafe.’

Patsogolo pace Yahova ankuuza Mozeji kuti: ‘Kwira pa phiri pano. Ndin’dzakupasa minyala miwiri yomwe ndanemba bzakutonga bzomwe ndin’funa kuti wanthuwo wabzisunge.’ Tenepo, Mozeji akukwira pomwe pa phiripo. Iye akukhala pamwepo nsiku 40, usiku na masikati.

Mulungu ana bzakutonga bzizinjisa kuna wanthu wace. Mozeji akubzinemba bzakutongabzo. Mulungu akupasambo Mozeji minyala miwiri.  Pa minyala miwiriyo, Mulungu anemba yekha bzakutonga 10 bzomwe iye akhadalewa kwa wanthu wale. Bzakutongabzo bzimbacemeredwa Bzakutonga Khumi.

Bzakutonga Khumibzo mpsakufunika kwene-kwene. Bzibodzi-bodzimbo na bzakutonga bzinango bzomwe Mulunguyo adapasa Wajirayeriwo. Cakutonga cibodzi cikhati: ‘Funa Yahova Mulungu wako na mtima wako wense, na bzakukumbuka bzako bzense, na moyo wako wense na mphanvu zako zense.’ Ndipo cinango cikhati: ‘Funa mwanzako ninga momwe umbabzifunira iwe wekha.’ Jezu Kristu, Mwana wa Mulungu, adalewa kuti bzimwebzi ni bzakutonga bzikulu bzomwe Yahova adapasa wanthu wace, Wajirayeri. Kutsogoloku tin’dzapfunza bzinthu bzizinji bza Mwana wa Mulunguyo na bzomwe iye adapfunzisa.