Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 45

Kuyambuka Mkulo Wa Joridano

Kuyambuka Mkulo Wa Joridano

ONA! Wajirayeri wankuyambuka Mkulo wa Joridano! Tsono kodi madzi yali kuponi? Pakuti nvula imbabvumba kwene-kwene nyengo imweyi ya gole, mkuloyu akhadadzala na madzi tu mphindi tung’ono-ng’ono mbuyomu. Tsono madzi yenseyo yanyembereka! Ndipo Wajirayeri wankuyambuka pa mataka yakuuma ninga momwe wadacitira mu Nyanza Ifuira! Kodi madzi yense yale yayenda kuponi? Mbatiwone.

Itafika nthawe kuti Wajirayeri wayambuke Mkulo wa Joridano, Yahova adauza Djosuwe kuti: ‘Wansembe watenge thungwa la cipangano, waciyenda patsogolo panu. Wakandoikha minyendo yawo m’madzi ya mu Mkulo wa Joridanoyo, madziyo yan’dzaleka kuyerera.’

Tenepo, wansembewo wadanyamula thungwa la cipanganolo, waciyenda patsogolo pa wanthuwo. Watafika mu Joridanomo, wansembewo wadapita m’madzimo. Madziyo yakhathamanga kwene-kwene, ndipo mukhadazika. Tsono pomwe wadandoponda madziyo na nzayo zawo, madziyo yadaleka kuyerera! Cikhali cakudabwisa! Yahova akhadaimisa madzi ya ku phiri ninga damu.  Tenepo, nthawe ing’ono-ng’ono madzi ya mu mkuloyo, yakhadanyembereka!

Wansembe wakunyamula thungwa la cipangano, wakhadaima pakati pa mkulo wakuumayo. Ukuwawona pa cithunzi-thunzipa? Wakadaima pamwepo, Wajirayeri wale wadayambuka Mkulo wa Joridanoyo pa mataka yakuuma!

Watayambuka wense, Yahova adauza Djosuwe kuti auuze amuna 12 wa mphanvu kuti: ‘Ndokoni mu mkulomo, padaima wansembe na thungwa la cipangano lire. Kalokoteni minyala 12, mucikagwezeka komwe tensenefe tin’kagona usiku buno. Ndipo kutsogoloku, wana wanu wakadzabvunza bza thandauzo la minyalayo, imwe mudzawauze kuti madzi yadaleka kuyerera pomwe thungwa la cipangano la Yahova lidayambuka Joridano. Minyalayo in’dzakukumbusani bza cakudabwisa cimweci!’ Djosuweyo adatengambo minyala 12 pa mbuto pomwe wansembewo wakhadaima m’madzimo.

Pakumalizira, Djosuwe adauza wansembe wakunyamula thungwa la cipangano lire kuti: ‘Cokani mu Joridanomo.’ Ndipo pomwe wadandocokapo, mkuloyo udayambiratu kuyerera pomwe.