Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 36

Ka Mphulu Ka Oro

Ka Mphulu Ka Oro

AH!, AH! Kodi wanthuwa wankucitanyi tsapano? Iwo wankupemba cifanikiso ca ka mphulu! Thangwe ranyi wankucita bzimwebzi?

Pomwe Mozeji adakhala pa phiri pale nthawe itali, wanthuwo wadati: ‘Ifepano tin’dziwa lini bzomwe bzamucitikira Mozeji. Tenepo, mbatikonzeni mulungu kuti aticose m’dziko lino.’

Aroni, m’bale wa Mozeji, adati: ‘Bzabveka. Cosani mphete zanu za orozo, mucizibweresa kuno.’ Wanthuwo watacita bzimwebzo, Aroni adazisungunusa, acikonza ka mphulu ka oro. Ndipo wanthuwo wadati: ‘Uyu ndiye Mulungu wathu omwe adaticosa ku Edjipito!’ Ndipo Wajirayeriwo wadacita cikondweso cadzawoneni, wacimbapemba ka mphulu ka oroko.

Yahova atawona bzimwebzo, adakalipa kwene-kwene. Tenepo, iye adauza Mozeji kuti: ‘Fulumiza, polika. Wanthu wale wankucita cinthu cakuipa kwene-kwene. Iwo wayebwa bzakutonga bzangu bzire ndipo wankugodamira ka mphulu ka oro.’

 Mozeji adapolika pa phirilo mwakanfulumize. Ndipo atafika pafupi, ibzi ndibzo iye adawona: Wanthu wale wakhamwa, wacimbabzina nakumbazungulira ka mphulu ka oroko! Mozeji adakalipa mwakuti adathusa pansi minyala miwiri ya bzakutonga bzire, yacipswanyikiratu m’tubzipande tuzinji. Ndipo adatenga ka mphulu ka oroko, acikasungunusa, na kukapeya-peya.

Wanthuwo wakhadacita cinthu cakuipa kwene-kwene. Tenepo Mozeji adauza amuna kuti watenge mphanga zawo. Mozeji adati: ‘Phani wanthu wakuipa womwe wapemba ka mphulu ka oroko.’ Tenepo amunawo wadapha wanthu 3.000! Bzimwebzi bzin’kulatiza kuti ifepano tin’funika kunamata Yahova yekha basi, sikuti mirungu ya pezi, na?