Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 49

Dzuwa Likuima

Dzuwa Likuima

ONA Djosuweyu. Iye ankuti: ‘Dzuwa, bakaima!’ Ndipo dzuwalo likuimadi. Likuima nsiku yenseyo, pa kati-na-kati, kudzauluku. Yahova ndiye akucitisa bzimwebzo! Tsono mbatiwone thangwe ranyi Djosuwe an’funa kuti dzuwalo libakagake.

Pomwe wamambo axanu wakuipa wa ku dziko la Kanani wadayamba kumenyana na Wagibeyoni, Wagibeyoniwo wadatumiza  munthu kuna Djosuwe kuti adzawathandize. Iye adati: ‘Bwera mwakanfulumize! Dzatipulumuse! Wamambo wense wa m’madziko ya m’phiri wabwera kudzamenyana na atumiki wako.’

Nthawe ibodzi-bodziyo, Djosuwe na amuna wace wadayenda kumweko. Iwo wadafamba usiku bwense. Watafika kuna Wagibeyoni wale, wacikunda wa wamambo axanuwo wadabva mantha, waciyamba kuliceka liwiro. Tsono Yahova adabvumbisa nvula ya matalala makulu-makulu, ndipo wazinji wadaphedwa na matalalayo kuposa womwe wadaphedwa na anyankhondo wa Djosuwe.

Tsono Djosuwe adawona kuti dzuwa likhayenda kukamira. Kukhadoka, ndipo wacikunda wazinji wa wamambo axanu wakuipa wale wangadathawa. Ndipopa Djosuwe adapemba kwa Yahova, aciti: ‘Dzuwa, bakaima!’ Ndipo dzuwalo lidapitiriza kugaka, ndipo Wajirayeriwo wadakwanisa kukunda nkhodoyo.

Wakhalipo pomwe wamambo wakuipa wazinji ku dziko la Kanani womwe wakhawenga wanthu wa Mulungu. Bzimwebzo bzidacitisa kuti Djosuwe na anyankhondo wace watenge magole 6 kuti wakunde wamambo 31 wa ku Kananiko. Bzitacitika bzimwebzo, Djosuwe adagawanisa mbuto mu dziko la Kananilo kwa madzinza yomwe yakhafuna mbuto.

Yadapita magole mazinji, ndipo Djosuwe adafa na magole 110 yakubadwa. Pomwe iye na axamwali wace wakhana moyo, wanthu wale wakhabvera Yahova. Tsono atafa wanthu wabwinowa, wanthu wale wadayamba kumbacita bzinthu bzakuipa, wacigwa m’mabvuto. Pamwepo ndipo iwo wakhambafuna thandizo la Mulungu.