Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 38

Azondi 12

Azondi 12

ONA bzisapo bzakunyamulidwa na amunawa. Ona kukula kwa mulinga wa mipesayi. Bzimbafunika wanthu awiri kuti watembezane pa muti m’bodzi. Ndipo ona mkhuyu na bzisapo bzinangobzi. Kodi bzisapo bzakudekabzi bzacokera kuponi? Ku dziko la Kanani. Kumbukira kuti ku Kanani ni komwe akhakhala Abalahamu, Izaki na Djakobi. Tsono  thangwe ra njala, Djakobi na banja lace, wadafulukira ku Edjipito. Tsapano yakhadapita magole 216, ndipo Mozeji akhatsogolera Wajirayeri kubwerera pomwe ku Kananiko. Iwo wakhadafika pa mbuto inango ya mu dambo yakucemeredwa Kadesi.

Dziko la Kanani likhakhalidwa na wanthu wakuipa. Tenepo Mozeji adatumiza azondi 12, aciwauza kuti: ‘Kawoneni kuwanda kwa wanthu wakukhala m’mwemowo na kuti wadalimba tani. Kawoneni penu thakalo ndabwino kuti limerese bzinthu. Ndipo mubwere na bzisapo bza kumweko.’

Pomwe azondiwo wadabwerera ku Kadesi kule, iwo adauza Mozeji kuti: ‘Dzikolo ndabwinodi.’ Ndipo pakutsimikiza bzimwebzo, iwo wadalatiza bzisapo. Tsono azondi 10 wadati: ‘Wanthu wa kumwekowo mbakulu-akulu na wa mphanvu. Tin’dzaphedwa tikayeza kuwatengera dzikolo.’

Wajirayeriwo wadabva mantha pakubva bzimwebzo. Iwo wadati: ‘Bzingadakhala bwino kufa ku Edjipito kule ayai ku dambo kuno. Tin’kafa pa nkhondopo, ndipo akazathu na wana wathu wan’dzatengedwa. Mbatisankhuleni mtsogoleri munango m’mbuto mwa Mozeji, ticibwerera ku Edjipito!’

Tsono azondi awiri wadakhulupira Yahova, ndipo wadayeza kuderekhesa wanthuwo. Madzina yawo ni Djosuwe na Kalebe. Iwo wadati: ‘Lekani kugopa. Yahova anafe. Bzin’dzapusa kutenga dzikolo.’ Tsono wanthuwo walibe kutetekera. Ndipo iwo mpaka wadafuna kupha Djosuwe na Kalebe.

Yahova adakalipa kwene-kwene na bzimwebzo, ndipo adauza Mozeji kuti: ‘Pa wanthu kutomera magole 20 yakubadwa kuyenda kutsogolo, palibe omwe an’dzapita m’dziko la Kanani. Iwo wadawona bzakudabwisa bzomwe Ine ndidacita ku Edjipito na m’dambomo, tsono wakanati nakundondikhulupirako. Tenepo, iwo wanizungaira m’dambomo magole 40 mpaka afe munthu wakumalizira. Kokha Djosuwe na Kalebe ndiwo wan’dzapita m’dziko la Kanani.