Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 42

Bulu Akulalewa

Bulu Akulalewa

UDABVAMBO kale bulu akulalewa? Pinango ungati: ‘Ne. Bzirombo bzingalalewe lini.’ Tsono Bibliya limbafokotoza bza bulu omwe adalalewa. Mbatiwone kuti bzimwebzo bzidacitika tani.

Wajirayeri wakhadasala pang’ono kupita m’dziko la Kanani. Balaki, Mambo wa Moabe, akhana mantha na Wajirayeriwo. Tenepo iye adacemeresa munthu wakucenjera, dzina lace Balamu kuti adzatemberere Wajirayeriwo. Balaki adapicira kupasa Balamuyo kobiri zizinji. Tenepo Balamu adapakira bulu wace, aciyamba ulendo kuti akawonane na Balaki.

Tsono Yahova akhafuna lini kuti Balamu atemberere wanthu wace. Tenepo, iye adatumiza anjo na mphanga ikulu kuti akaime pa mseu, acidzaphingiza Balamu. Balamuyo akhamuwona lini anjoyo, tsono buluyo akhawona. Tenepo, bulu ule akhayeza kumbapambukira anjo ule, acimalizira kugodama pansi, pa mseupo. Balamu adakalipa kwene-kwene, ndipo adamenya bulu waceyo na mpsimbo.

Ndipo Yahova adacitisa kuti Balamu abve bulu wace  ule ankulalewa naye. Buluyo adabvunza kuti: ‘Ndacitanyi kani kuti undimenye?’

Balamu adati: ‘Iwepo wandicitisa kukhala ninga psiru. Ndingadakhala na mphanga, ndingadakupheratu!’

Tsono bulu ule adati: ‘Kodi ndidakucitira kale bzimwebzi mbuyomu?’

Balamu adati: ‘Ne.’

Ndipo Yahova adacitisa kuti Balamu awone anjo ule adaima pa mseu na mphanga m’manja. Anjoyo adati: ‘Thangwe ranyi wamenya bulu wako? Ndabwera kudzaphingiza ulendo bwako, thangwe un’funika lini kuyenda kukatemberera Jirayeri. Buluyo angadasaya kupambuka, inepano ndingadakupheratu, koma ndingadapweteka lini buluyo.’

Balamu adati: ‘Ndaphonya. Ndikhadziwa lini kuti mukhadaima pa mseupa.’ Anjo ule adalekerera Balamu kuyenda, ndipo Balamuyo adakagumana na Balaki. Iye adayeza basi kutemberera Jirayeri, tsono Yahova adacitisa kuti iye asimbe Jirayeri katatu-kense.