Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 50

Akazi Awiri Wakulimba Mtima

Akazi Awiri Wakulimba Mtima

WAJIRAYERI wakagumana mabvuto, iwo wakhalirira Yahova. Yahova akhawatawira mwakuwapasa atsogoleri wakulimba mtima kuti awathandize. Mu Bibliya, atsogoleriwo wambacemeredwa wayeruzi. Djosuwe akhali muyeruzi wakuyamba, ndipo patsogolo pace, wayeruzi winango wakhali Otiniyeri, Eudi, na Samagara. Tsono wanthu awiri womwe wadathandizambo Jirayeri, wakhali akazi wakucemeredwa, Debora na Jayeri.

Debora akhali mpolofeta-mkazi. Yahova akhamuuza bzinthu bzakutsogolo, ndipo iye akhambadziwisa wanthuwo bzomwe Yahova akhalewa. Debora akhali muyeruzi-mkazi. Iye akhakhala pansi pa muti wa kanjedza m’dziko la mapiri, ndipo wanthu wakhambayenda kuna iye, wacikathandizidwa mabvuto yawo.

Nthawe imweyi, mambo wa ku Kanani akhali Jabini. Iye akhana ngolo za nkhondo zakukwana 900. Anyankhondo wace wakhali wa mphanvu kwene-kwene mwakuti Wajirayeri wadakakamizidwa  kukhala akapolo wa Jabini. Mtsogoleri wa anyankhondo wa Jabini, dzina lace akhali Sizera.

Nsiku inango Debora adatumiza munthu kuna muyeruzi Baraki, acikamuuza kuti: ‘Yahova ati: “Tenga amuna 10.000, ndipo atsogolere mpaka pa phiri la Tabori. Ndin’dzabweresa Sizera kuna iwepo. Ndipo ndin’dzacitisa kuti ukunde iye pabodzi na anyankhondo wace.”’

Baraki adati kuna Debora: “Ndin’dzayenda penu iwepo un’dzayenda nane pabodzi.’ Debora ule adayenda naye, tsono iye adati kuna Baraki: ‘Un’dzagumana lini mbiri na kukundako, thangwe Yahova an’dzapereka Sizera m’manja mwa mkazi.’ Ndipo ndibzo bzidacitika.

Baraki adapolika pa phiri la Tabori kuti akagumanane na wacikunda wa Sizera. Mwadzidzidzi, Yahova adasefukisa madzi, ndipo anyamadulanthaka wazinji wadamira. Tsono Sizera adabuluka mu ngolo yace, acithawa.

Patapita ka nthawe, iye adafika mu tendi ya Jayeri. Jayeriyo adamupitisa, acimupasa mkaka. Mkakayo udamugonesa tulo twa mphanvu. Ndipo, Jayeri adatenga ka muti kakudjirikira tendi, acikakhomerera mu msolo mwa mwamuna wakuipayo. Patsogolo pace, pomwe Baraki adafika, Jayeriyo adamuwonesa Sizera ali wakufa kale. Tenepo, ungawone kuti bzomwe adalewa Debora bzire, bzidacitikadi.

Pakumalizira, Mambo Jabini adadzaphedwambo, ndipo Wajirayeri wadadzakhala pomwe na mtendere mwa ka nthawe.