Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 47

Mbava Mu Jirayeri

Mbava Mu Jirayeri

ONA bzomwe munthuyu ankufucira mu tendi lacemu! Cakubvala cakudeka, mtanda wa oro na kobiri za siliva. Iye wabzitenga mu mzinda wa Jeriko. Tsono n’ciani cikhafunika kucitidwa na bzinthu bza mu Jeriko? Ukukumbukira?

Bzikhafunika kupfudzidwa, ndipo oro, siliva bzikhafunika kukaikhidwa m’tendi la Mulungu. Tenepo wanthuwa wankubvera lini Mulungu. Iwo waba bzinthu bzomwe mpsa Mulungu. Mwamunayu dzina lace ni Akani, ndipo wanthu anayewa, ngwa m’banja lace. Mbatiwone bzomwe bzidadzacitika.

Akaniyo ataba bzinthubzi, Djosuwe adatumiza amuna wace kuti wakamenyane na mzinda wa Ai. Tsono iwo wadamenyedwa pa nkhondoyo. Winango wadaphedwa, ndipo winango wadaliceka liwiro. Djosuwe adasunama kwene-kwene. Iye adagodama, msolo wace aciukhuisa pansi, acipemba kwa Yahova kuti: ‘Thangwe ranyi mwalekerera kuti bzimwebzi bziticitikire?’

Yahova adatawira, aciti: ‘Lamuka! Jirayeri wandiphonyera. Iwo watenga bzinthu bzakuthemera kupfudzidwa ayai kukaikhidwa mu tendi la Yahova. Wabambo cakubvala cakudeka, acicibisa.  Ndin’kusimbani lini mpaka mubzipfudze pabodzi na nyakubzitengayo.’ Yahova adalewambo kuti angadazimbulira Djosuwe kuti munthu wakuipayo akhali mbani.

Tenepo, Djosuwe adakonkhanisa wanthu wense, ndipo Yahova adazimbula Akani nyakuipayo. Akaniyo adati: ‘Ndaphonya inepano. Ndawona cakubvala cakudeka, na mtanda wa oro na kobiri za siliva. Ndabzifunisisa mpaka ndabzitenga. Mun’kabzigumana bzidafuciridwa mu tendi mwangu.’

Pomwe bzinthubzo bzidagumanidwa, bzicibweresedwa kuna Djosuwe, iye adati kuna Akani: ‘Watibonereseranyi? Tsapano Yahova ankuboneresambo!’ Wanthu wense wadaboma na minyala Akani na banja lace mpaka kufa. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti si bwino kutenga bzinthu bza winango, n’tenepo lini?

Patsogolo pace, Jirayeri adakamenyana pomwe na Ai. Tsapano Yahova adathandiza wanthu wace, ndipo iwo wadakunda nkhondoyo.