Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

GAWO 3

Kuyambira Kucosedwa mu Edjipito Mpaka Mambo Wakutoma mu Jirayeri

Kuyambira Kucosedwa mu Edjipito Mpaka Mambo Wakutoma mu Jirayeri

Mozeji adatsogolera Wajirayeri kucoka ku ukapolo mu Edjipito mpaka pa Phiri la Sinai, komwe Mulungu adawapasa bzakutonga. Patsogolo pace, Mozeji adatumiza azondi 12 kuti wakazondere dziko la Kanani. Tsono azondi 10 wadabwerera na nkhani yakuipa. Iwo adacitisa kuti wanthu wale wafune kubwerera pomwe ku Edjipito. Thangwe ra kusaya cikhulupiro, Mulungu adapasa nyathwa Wajirayeriwo mwakuwazungairisa mu dambo magole 40.

Pakumalizira, Djosuwe adasankhulidwa kuti atsogolere Wajirayeriwo pa kupita m’dziko la Kanani. Yahova adacita bzakudabwisa kuti awathandize kutenga dzikolo. Iye adaimisa madzi ya Mkulo wa Joridano, litsito la mzinda wa Jeriko lidagwesedwa, ndipo dzuwa lidagaka nsiku yense ipumulumira. Yatapita magole matanthatu, dziko la Kanani lidadzatengedwa.

Jirayeri adatongedwa na wayeruzi magole 356, ndipo wakutoma akhali Djosuwe. Tin’dzapfunza bza wazinji wa iwo, kuphatanidzambo Baraki, Gidiyoni, Djafeti, Samusoni na Samuweri. Tin’dzapfunzambo bza akazi ninga Rahabi, Debora, Jayeri, Rute, Naomi na Dalila. Zensenezi ni nkhani zakutenga magole 396, zakufokotozedwa m’Gawo LACITATULI.

 

MU GAWOLI

NKHANI 34

Cakudya Ca Mtundu Munango

Cakudya cakupambulika cikugwa kucokera kudzulu.

NKHANI 35

Yahova Akupereka Bzakutonga Bzace

Kodi ni malamulo mawiri yaponi yomwe yan’posa bzakutonga khumi?

NKHANI 36

Ka Mphulu Ka Oro

Thangwe ranyi wanthuwa akhafuna kunamata bzinthu bzakucita kusungunuka?

NKHANI 37

Tendi Lakunamatira

Cipinda ca mkati cikhakhotcerera thungwa la cipangano.

NKHANI 38

Azondi 12

Azondi khumi ankulewa cinthu cibodzi, ndipo awiri ankulewa bzinango. Kodi Ajirayeri an’dzakhulupira mbani?

NKHANI 39

Mpsimbo Ya Aroni Ikuphukira Maluwa

Kodi bzingakwanisike tani mpsimbo kuphukira maluwa na bzisapo mkati mwa usiku bubozi basi?

NKHANI 40

Mozeji Akumenya Tsendwa

Mozeji adakwanisa kuwona madzi, koma adakalipisa Yahova.

NKHANI 41

Cinyoka Ca Mkuwa

Thangwe ranyi Mulungu adatumiza nyoka za ululu kuti zilume Ajirayeri?

NKHANI 42

Bulu Akulalewa

Bulu wa Balamu ankuwona cinthu comwe Balamu ankuciwona lini.

NKHANI 43

Djosuwe Akukhala Mtsogoleri

Mozeji adapitiriza kukhala wamphanvu, tsono thangwe ranyi Djosuwe adapita m’mbuto mwace?

NKHANI 44

Rahabi Akubisa Azondi

Kodi Rahabi adathandiza tani azondi awiri wale, ndipo adawakumbira kuti amucitire ciyani?

NKHANI 45

Kuyambuka Mkulo Wa Joridano

Cakudabwisa cinkucitika pomwe ansembe ankupita m’madzi ya mu mkulo wa Joridano.

NKHANI 46

Litsito La Jeriko

Kodi bzingakwanisike tani kuti cingwe cifuira cicitise mpanda kuleka kugwa?

NKHANI 47

Mbava Mu Jirayeri

Kodi munthu m’bodzi wakuipa angabwerese tani mabvuto kuna mtundu wense?

NKHANI 48

Wagibeyoni Wa Nzeru

Iwo adacitisa kuti Djosuwe na Wajirayeri acite nawo mpangano, koma Wajirayeri adakwanirisa mpangano wawo.

NKHANI 49

Dzuwa Likuima

Mulungu adacita cinthu cinango kuna Djosuwe comwe akanati kucita mpaka pano.

NKHANI 50

Akazi Awiri Wakulimba Mtima

Baraki ni omwe adatsogolera acikunda wa Jirayeri pakuyenda ku nkhondo, tsono n’thangwe ranyi Jayeri ni omwe adapasidwa mbiri yakukunda nkhondoyo?

NKHANI 51

Rute Na Naomi

Rute adasiya wadzinza wace ndipo adayenda ku Jirayeri na Naomi komwe adakakhala mtumiki wa Yahova.

NKHANI 52

Gideyoni na Amuna Wace Wakukwana 300

Mulungu adasankhula acikunda kucokera pa gulu lakucepa, pomwe iwo adayezedwa pakumwa madzi.

NKHANI 53

Piciro La Djafeti

Piciro lomwe Djafeti adacita lidatokonyambo mwana wace wacikazi.

NKHANI 54

Mwamuna Wamphanvu

Kodi Dalila adadzadziwa tani bza cinsi ca komwe kukhacokera mphanvu za Samusoni?

NKHANI 55

Mulumbwana Mng’ono Akutumikira Mulungu

Mulungu ankuphatisa basa mulumbwana Samuyeri kuti akauze Mkulu Wansembe Eli nkhani inango yakunesa kwene-kwene.