Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 24

Zuze Akuyeza Abale Wace

Zuze Akuyeza Abale Wace

ZUZE akhafuna kudziwa penu abale wace 10 wale wakhali wakuipa na wakusaya nsisi. Tenepo iye adati: ‘Imwepo ndimwe azondi. Mwabwera kudzadziwa kuti dziko lathu lidatepa paponi.’

Tsono iwo wadati: ‘Ne, ndife lini. Ndife wanthu wakulungama. Tensenefe ndife ubale bwathu. Tikhalipo 12. Tsono m’bodzi adatisiya, ndipo mng’onoletu wasala ku mui na babathu.’

Zuze adacita ningati akhawakhulupira lini. Iye adafungira m’kawoko m’bale wace wakucemeredwa Simiyoni, acilekerera winango watenge cakudya na kuyenda ku mui. Tsono adawauza kuti: ‘Pakudzabwera pomwe, mudzabwere naye m’bale wanu ng’onoyo.’

 Watafika ku Kanani, iwo wadadziwisa bzomwe bzidacitikabzo kuna babawo Djakobi. Djakobi adasunama kwene-kwene. Iye adalira, aciti: ‘Zuze palibe kale, ndipo tsapano Simiyoni palibe pomwe. Ndin’bvuma lini kuti mumutenge mwanangu Benjamini.’ Tsono pomwe cakudya cawoco cidamala, Djakobi adabvuma kuti Benjamini ayende ku Edjipito kuti wakakwanise kugula cakudya cinango.

Zuze adawona abale wace wale ankufika. Iye adakomedwa kuwona m’bale wace mng’ono Benjamini. Ndipo cadidi n’cakuti palibe omwe akhadziwa kuti munthu wakufunikayo ni Zuze. Zuze adacita cinthu kuti ayeze abale wace khumi wale.

Iye adauza atumiki wace kuti wadzaze masakha ya wense na cakudya. Tsono mwakusaya kuwadziwisa, iye adaikha m’sakha mwa Benjamini kopo yace yakufunika ya siliva. Pomwe wense wadacoka, wacifamba ka mtuntha kang’ono, Zuze adatumiza atumiki wace m’mambuyo mwawo. Atawaphata, atumikiwo wadati: ‘Thangwe ranyi mwaba kopo ya siliva ya mbuya wathu?’

Wense wadati: ‘Tiribe kuba kopo ife. Mukaigumana kopoyo na m’bodzi wa ifepano, munthu umweyo aphedweretu.’

Tenepo atumiki wale wadanyang’ana m’masakha yense, aciigumana kopoyo m’sakha mwa Benjamini, ninga momwe unkuwonera apa. Atumikiwo wadati: ‘Mwensenemwe ndokoni, tsono Benjamini aniyenda na ifepano.’ Kodi abale khumiwo wangadacita tani tsapano?

Wense wadabwerera pabodzi na Benjamini mpaka ku mui kwa Zuze. Zuze adawauza abale wace wale kuti: ‘Mwensemwe ndokoni, tsono Benjamini an’sala kuno ninga kapolo wangu.’

Tsono Juda adalalewa, aciti: ‘Ndikayenda ku mui mwakusaya mwanayu, babangu an’kafa pakuti ambamufuna kwene-kwene. Tenepo, ndaphata minyendo, ndimangeni inepano ninga kapolo wanu, koma mulekeni mulumbwanayu ayende ku mui.’

Zuze akuwona tsapano kuti abale wace wale wacinja. Iwo ni wanthu lini pomwe wakuipa na wakusaya nsisi. Mbatiwone bzomwe Zuze adacita tsapano.