Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 28

Momwe Tcece Mozeji Lidapulumusidwira

Momwe Tcece Mozeji Lidapulumusidwira

UKUKAWONA ka tceceka komwe kankulira, kacimbaphatirira cala ca mkaziyu? Kamweka nka Mozeji. Un’dziwa mbani mkazi wakudekayu? Umweyu ngwa ku Edjipito, ni mwana wa Farawo.

Mai wa Mozeji adabisa tcece lace mpaka kupfitsa minyezi mitatu yakubadwa, thangwe akhafuna lini kuti liphedwe na Waedjipito. Tsono iwo akhadziwa kuti Mozejiyo angadaphatidwa basi, tenepo iwo adacita ibzi kuti amupulumuse:

Iwo adatenga citundu, acicikonzereza kuti cileke kupita madzi. Ndipo adaikha m’mwemo Mozeji, acikatula citundoco m’mauswa matali-matali m’phepete mwa Mkulo wa Nilo. Miriyamu, m’bale wacikazi wa Mozejiyo, adauzidwa kuti akhale pafupi, kuti ambawone bzomwe bzicitike.

Nthawe ing’ono-ng’ono mwana wacikazi wa Farawo adapolika mu Mkulo wa Nilo kuti akasambe. Mwadzidzidzi iye adawona citundu pakati pa mauswa matali-matali. Iye adacemera mtumiki wace mkazi, aciti: ‘Ndoko ukanditengerembo citundu cire.’ Pomwe mwana wa Farawo ule adafungula citunduco, adawona ka mwana kakudeka! Ka Mozeji kakhalira, ndipo mwana wa Farawoyo adakabvera nsisi. Alibe kufuna kuti kaphedwe.

Patsogolo pace adabwerambo Miriyamu. Muwone iye pa cithunzi-thunzipa. Miriyamu adabvunza mwana wa Farawo ule kuti: ‘Mun’funa ndikakucemerereni mkazi m’bodzi wa Wajirayeri kuti adzakumamisireni mwanayu?’

Iye adati: ‘Ndoko, ndaphata minyendo.’

Tenepo Miriyamu adathamanga, acikauza mai wace. Pomwe mai wa Mozeji adayenda kwa mwana wa Farawo ule, iye adati: ‘Mutenge mwanayu, mumamise, ndipo inepano ndin’dzakulipira.’

Tenepo, mai wa Mozeji adamutenga, acimusamala. Patsogolo pace, pomwe Mozeji adakula, iwo adakamusiya kuna mwana wa Farawo ule, omwe adakhala naye ninga mwana wace. Tenepo Mozeji adakula m’nyumba mwa Farawo.