Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 33

Kuyambukidwa Kwa Nyanza Ifuira

Kuyambukidwa Kwa Nyanza Ifuira

ONA bzomwe bzikucitika! Mozeji ana mpsimbo yace m’manja, acimbalata nayo Nyanza Ifuira ire. Wanthu anayewa, ni Wajirayeri wakusungika ku ng’ambu inango ya nyanzayo. Tsono Farawo na anyankhondo wace wense wankumizidwa m’nyanzamo. Mbatiwone momwe bzimwebzi bzidacitikira.

Ninga momwe tapfunzira kale, pomwe Mulungu adatumiza tsoka lacikhumi kuna Waedjipito wale, Farawo adauza Wajirayeri kuti wacoke ku Edjipitoko. Wadacoka amuna wa Wajirayeri wakukwana 600.000, pabodzi na akazi wazinji na wana. Ndipo thimu likulu la wanthu winango wakukhulupira Yahova, lidafulukambo pabodzi na Wajirayeriwo. Wense wadatenga mabira, mbuzi na ng’ombe zawo.

 Wakanati kucoka, Wajirayeriwo wadakumbira Waedjipito kuti awapase bzakubvala na bzinthu bzakukonzedwa na oro na siliva. Waedjipitowo wakhana mantha kwene-kwene thangwe ra tsoka lakumaliziralo. Tenepo iwo wadapereka kuna Wajirayeri wale bzense bzomwe iwo wadakumbira.

Zitapita nsiku zing’ono-ng’ono, Wajirayeri wale wadafika pa Nyanza Ifuira. Pamwepo iwo wadapuma. Mkati mwa nthawe imweyo, Farawo na wanthu wace wadayamba kuipidwa thangwe ra kulekerera kuti Wajirayeri wale wayende. Iwo wadati: ‘Talekerera akapolo wathu kuyenda!’

Tenepo Farawo adacinja pomwe nzeru zace. Mwakanfulumize, iye adakonzekeresa ngolo yace ya nkhondo pabodzi na anyankhondo wace. Ndipo adayamba kuyenda m’mambuyo mwa Wajirayeri na ngolo zawo zakupambulika zakukwana 600, pabodzi na ngolo zinango za ku Edjipitoko.

 Pomwe Wajirayeri wale wadawona Farawo na anyankhondo wace wankubwera kuna iwo, iwo wadayamba kubva mantha. Wakhalibe njira yakuthawira. Nyanza Ifuira ire ikhali ku mbali kwawo, ndipo Waedjipitowo wakhabwera na ku mbali inangoyo. Tsono Yahova adaikha mtambo pakati pa wanthu wace na Waedjipitowo. Tenepo Waedjipitowo wakhakwanisa lini kuwona Wajirayeriwo kuti awacite cakuipa.

Ndipo Yahova adauza Mozeji kuti athamule mpsimbo yace yacilata Nyanza Ifuira ire. Pomwe iye adacita, Yahova adacitisa conzi ca mphanvu cakucokera kumadokero. Ndipo madzi ya mu nyanza ire yadagawanika pakati, yaciima uku na uku.

Patsogolo pace, Wajirayeri wale wadayamba kuyambuka pakati pa nyanzayo wacimbaponda pansi pakuuma. Bzidatenga nthawe izinji kuti mbumba yense ire na bzifuwo bzawo bziyambuke pakati pa nyanza ire, wacikasungika ku ng’ambu inangoyo. Pakumalizira, Waedjipito wale wadadzakwanisa kuwona Wajirayeri. Akapolo wawo wakhathawa! Tenepo iwo wadapita m’nyanza mule m’mambuyo mwawo.

Pomwe iwo wadacita bzimwebzo, Mulungu adacitisa kuti maroda ya ngolo zawo zire yadzongeke. Waedjipitowo wadabva mantha kwene-kwene ndipo wadayamba kukuya kuti: ‘Yahova ankumenyera nkhondo Wajirayeriwa. Mbaticokeni muno!’ Tsono nthawe ikhadamala.

Pamwepo ndipo pomwe Yahova adauza Mozeji kuti athamule mpsimbo yace acilata padzulu Nyanza Ifuira ire, ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa. Ndipo pomwe Mozeji adacita bzimwebzo, madzi yale yadabwerera, yacimpsinkha Waedjipitowo na ngolo zawozo. Anyankhondo wense wakhadatewera Wajirayeri m’nyanzamo. Ndipo palibe kupulumuka Mdjipito na m’bodziyo!

Wanthu wense wa Mulungu wakhadakondwa nakupulumusidwako! Amuna wadaimba nyimbo yakutenda Yahova, wacimbati: ‘Yahova wakunda na mbiri. Iye wathusa m’nyanza mahaci na anyakuyafambisa.’ Miriyamu, mbale wa Mozeji, adatenga lingaka, ndipo akazi wense wakhamutewera na malingaka yawo. Ndipo wakhabzina mwakukondwa, wacimbaimba nyimbo ibodzi-bodzi yomwe ikhaimbidwa na amuna wale, kuti: ‘Yahova wakunda na mbiri. Iye wathusa m’nyanza mahaci pabodzi na anyakuyafambisa.’