Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 31

Mozeji Na Aroni Wankuwonana Na Farawo

Mozeji Na Aroni Wankuwonana Na Farawo

POMWE Mozeji adafika ku Edjipito, iye adadziwisa m’bale wace Aroni bzakudabwisa bzense bzire. Ndipo Mozeji na Aroni wadalatiza Wajirayeri bzakudabwisabzo, ndipo wense wadakhulupira kuti Yahova akhanawo.

Tenepo Mozeji na Aroni wadayenda kukawonana na Farawo. Iwo wadati; ‘Yahova, Mulungu wa Wajirayeri akuti: “Leka wanthu wangu wayende mu nsiku zitatu, kuti wakandinamate ku dambo.”’ Tsono Farawo adatawira, aciti: ‘Ndimbakhulupira lini Yahova ine. Ndipo ndinilekerera lini kuti Wajirayeri wayende.’

Farawo adakalipa, thangwe wanthu wale wakhakumbira nthawe yakupuma kuti wakanamate Yahova. Tenepo iye adawakakamiza kuphata basa mwakulimba kwene-kwene. Wajirayeriwo wadapasa mulandu Mozeji thangwe kuboneresedwa kwawoko, ndipo Mozeji akhabva nsisi. Tsono Yahova adamuuza kuti aleke kukhala na thupo. Yahova adati: ‘Ndin’dzacitisa kuti Farawo acose wanthu wangu.’

Mozeji na Aroni wadakawonana pomwe na Farawo. Tsapano iwo wadacita cakudabwisa. Aroni adathusa mpsimbo yace, ndipo iyo idasanduka cinyoka cikulu. Tsono adziwi wa Farawo wadathusambo mpsimbo zawo, ndipo zidasandukambo nyoka. Tsono ona cakudabwisa! Nyoka ya Aroni ire idakhudyula nyoka za adziwi wale. Na tenepo, Farawo alibe kufuna kucosa Wajirayeri.

Tsapano ikhadafika nthawe kuti Yahova apfunzise Farawo cinthu cibodzi. Un’dziwa adacita tani? Iye adatumiza matsoka 10, ayai mabvuto makulu ku Edjipito kule.

Yatacitika matsoka mazinji, Farawo adacemeresa Mozeji, aciti: ‘Malisa tsokali, ndipo ndinileka kuti Wajirayeri wayende.’ Tsono pomwe tsokalo lidamala, Farawo adacinja nzeru zace. Alibe kucosa wanthu wale. Tsono pakumalizira, pomwe lidacitika tsoka lacikhumi, Farawo adacosa Wajirayeri.

Kodi un’dziwa kuti matsoka khumiyo yakhali ciani? Sanduliza tsambali kuti tipfunze bzimwebzo.