Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 32

Matsoka 10

Matsoka 10

NYANG’ANISA bzithunzi-thunzibzi. Yamweya ni matsoka yomwe Yahova adatumiza ku Edjipito. Ona Aroni pa cithunzi-thunzi cakuyambaci, ankumenya Mkulo wa Nilo na mpsimbo yace. Pomwe iye adacita tenepoyo, madzi ya mu mkuloyo yadasanduka mulopa. Nsomba zidafa, ndipo madziyo yadayamba kununkha.

Patsogolo pace, Yahova adacitisa kuti acule abule mu Mkulo wa Nilo mule. Aculewo akhali kwense-kwense—m’maforno, m’mambaula, m’makama ya wanthu—kwense-kwense. Pomwe aculewo adafa, Waedjipito wale wadawaunjika m’mimudu mikulu-mikulu, ndipo dzikolo likhanunkha.

Aroni adamenya pansi na mpsimbo yace ire, ndipo pfumbi lidasanduka nsawawa. Nsawawazo zikhali tsoka lacitatu mu Edjipitomo.

Matsoka yanango yomwe yadadzabwerayo, yadandopweteka Waedjipito wokha, sikuti Wajirayeri. Tsoka lacinai likhali la ncence zikulu-zikulu zomwe zikhambapita m’nyumba za Waedjipito wense. Tsoka lacixanu lidagwera bzifuwo. Zidafa n’gombe zizinji, mabira na mbuzi za Waedjipito.

Patsogolo pace, Mozeji na Aroni wadatenga dotha pang’ono, wacilimwaza m’dzaulu. Ndipo dothalo lidacitisa bzironda  bzakuwawa kuna wanthu na bzirombo. Limweri likhali tsoka lacitanthatu.

Pomwe Mozeji adalamusa dzanja lace kudzulu, Yahova adatumiza bziphaliwali na matalala. Ikhali nvula ya matalala ya dzawoneni yakucitika ku Edjipitoko.

Tsoka lacisere likhali la dzombe likulu. Likhanati kuwoneka kale dzombe ninga limwero. Iro lidadya bzinthu bzense bzomwe bzidasiidwa na nvula ya matalala ire.

Tsoka lacipfemba likhali la mdima. M’dzikomo mudakhala na mdima mu nsiku zitatu, tsono komwe Wajirayeri wakhakhala, kukhadangwerewera.

Pakumalizira, Mulungu adauza wanthu wace kuti awazire mulopa wa mwana wa mbuzi ayai wa bira mu m’phepete mwa misuwo yawo. Ndipo Mulungu adatumiza anjo kuti akafambe-fambe mu Edjipitomo. Pa nyumba yomwe anjoyo akhawona mulopa, iye akhapha lini munthu na m’bodziyo. Tsono m’nyumba zense zomwe zikhalibe mulopa m’phepete mwa misuwo, anjo wa Mulungu ule akhapheratu mwana wakutoma wa wanthu na wa bzifuwo kubodzi. Limweri likhali tsoka lacikhumi.

Na tsoka limweri, Farawo adauza Wajirayeri wale kuti wayende. Wanthu wense wa Mulungu wakhali kale wakukonzekera kuti wacoke, ndipo usiku bubodzi-bodzibo iwo wadayamba kufuluka ku Edjipitoko.