Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 23

Maloto Ya Farawo

Maloto Ya Farawo

YADAPITA magole mawiri, ndipo Zuze ule akhali m’kawoko basi. Nyakumbapereka bzakumwa kwa Farawo ule, alibe nakundomukumbukirako. Nsiku inango Farawo adakhala na maloto mawiri yakupambulika, ndipo adafuna kudziwa thandauzo lace. Ukumuwona iye adagona apa? Ku macibese yace, Farawo adacemeresa amuna wa nzeru, aciwauza bzomwe akhadalotabzo. Tsono iwo walibe kukwanisa kumuuza thandauzo la malotoyo.

Tsono pakumalizira nyakumbapereka bzakumwa ule, adadzakumbukira Zuze. Iye adati kuna Farawo: ‘Pomwe ndikhali m’kawoko pale, m’kawokomo mukhana munthu m’bodzi wakukwanisa kulewa thandauzo la maloto.’ Nthawe ibodzi-bodziyo Farawo adacosesa Zuze m’kawokomo.

Farawo adafokotozera Zuze maloto yaceyo, aciti: ‘Ndawona ng’ombe zinomwe zakunenepa na zakuwoneka bwino. Ndiciwonambo ng’ombe zinomwe zakuwonda kwene-kwene. Ndipo ng’ombe zakuwondazo, zidadya ng’ombe zakunenepa zire.

‘Kaciwiri, ndalota ngala zinomwe zakudzala bwino, zinkumera pa phesi libodzi. Ndiciwonambo  ngala zinomwe zakutetepa na zakuuma. Ndipo ngala zakutetepazo zidameza ngala zinomwe zakudzala bwino zire.’

Ndipo Zuze adati kuna Farawo: ‘Malotoya, m’mabodzi-bodzi. Ng’ombe zinomwe zakunenepa na ngala zinomwe zakudzala bwinozo, zinkuimira magole manomwe. Ndipo ng’ombe zinomwe zakuwonda na ngala zinomwe zakutetepazo, zinkuimirambo magole manomwe. Kun’dzawoneka magole manomwe ya phoso lizinji mu Edjipito. Patsogolo pace, kun’dzawonekambo magole manomwe ya cakudya cakucepa.

Tenepo Zuze adati kuna Farawo: ‘Sankhulani munthu wa nzeru, mucimuikha nyakuyang’anira kukonkhedwa kwa cakudya mkati mwa magole manomwe yabwinoyo. Tenepo wanthu wan’dzaneseka lini pakati pa magole manomwe ya njalayo, pomwe cakudya cin’dzacepa.

Farawo adakomedwa na nzeruyo. Ndipo adasankhuliratu Zuzeyo kuti akonkhese cakudyaco, acicisunga. Ndipo m’mbuyo mwa Farawo, Zuze adadzakhala munthu waciwiri wakufunika mu Edjipitomo.

Yatapita magole masere, mkati mwa njala ire, Zuze adawona wanthu winango wankufika. Un’dziwa wakhali mbani? Wakhali abale wace 10 wale! Babawo Djakobi akhadawatumiza ku Edjipitoko pakuti ku mui kwawo ku Kanani, cakudya cikhadawamalira. Zuze adawazindikira abale wacewo, tsono iwo walibe kumuzindikira. Un’dziwa thangwe ranyi? Thangwe Zuzeyo akhadakula, ndipo akhana bzakubvala bza mkonzedwe wakusiyana.

Zuze adakumbukira kuti pomwe akhali mulumbwana, iye adalota abale wace wale wankumugodamira. Ukukumbukira kuti talewenga kale bzimwebzo? Tenepo, Zuze adadziwa kuti Mulungu ndiye adamutumiza kuyenda ku Edjipito, ndipo na thangwe labwino. Un’kumbuka kuti Zuze adacita ciani? Mbatiwone.