Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 19

Banja Likulu La Djakobi

Banja Likulu La Djakobi

NYANG’ANISA banja likululi! Amwewa ni wana 12 wa Djakobi. Ndipo iye akhanawombo wana wacikazi. Kodi uniyadziwa madzina yawo? Mbatipfunze bza winango wa iwo.

Leya adabala Rubeni, Simiyoni, Levi na Juda. Rakeli adasunama kwene-kwene pakuwona kuti akhabala lini wana. Tenepo, iye adapereka mtumiki wace Bila kwa Djakobi, ndipo Bilayo adabala wana awiri, Dani na Nafitali. Patsogolo pace, Leya adaperekambo mtumiki wace Zilipa kwa Djakobi, ndipo Zilipayo adabala Gadi na Aseri. Pakumalizira, Leya adabala pomwe wana awiri, Isakari na Zabulani.

Pakumalizirambo Rakeli adadzakwanisa kubala mwana. Adamucemera Zuze. Kutsogoloku ifepano tin’dzapfunza bza Zuzeyo, thangwe iye adadzakhala munthu wakufunika kwene-kwene. Awa ndiwo wana 11 wa Djakobi, wakubadwa pomwe iye akhakhala ku mui kwa Labani, babace Rakeli.

Djakobi akhanawombo wana wacikazi, tsono Bibliya limbatiuza bza dzina la m’bodzi yekha. Dzina lace akhali Dina.

Idafika nthawe kuti Djakobi acoke ku mui kwa Labani, acibwerera ku Kanani. Tenepo, iye adakonkha banja lace likulu lire pabodzi na mabira na ng’ombe zace, acimanga ulendo utali.

Nthawe ing’ono-ng’ono pomwe Djakobi na banja lace likululo wadafika ku Kanani, Rakeli adabala mwana munango. Bzimwebzo bzidacitika wali pakati pa ulendo. Rakeli adaneseka kwene-kwene, ndipo pakumalizira adafa ankubala. Tsono tcece lacelo likhali bwino-bwino. Djakobi adamupasa dzina la Benjamini.

Bzin’funika tiyakumbukire madzina 12 ya wana wa Djakobi, thangwe iwo ndiwo wadamanga mtundu wense wa wana Wajirayeri. Cadidi n’cakuti, pa madzinza 12 ya Wajirayeri, 10 yadatenga madzina ya wana wakumalizira wa Djakobi, ndipo awiri wadatenga madzina ya wana wa Zuze. Pomwe wana amwewa wadaberekedwa, Izaki adakhala na moyo magole mazinji, ndipo adakondwa kukhala na azukuluwa. Tsono mbatiwone bzomwe bzidacitikira mzukulu wace Dina.