Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 18

Djakobi Akuyenda Ku Haramu

Djakobi Akuyenda Ku Haramu

UN’DZIWA mbani wanthuwa omwe wankulalewa na Djakobiyu? Atafamba nsiku zizinji, Djakobi adagumana nawo amwewa pa mcera. Iwo wakhasamalira mabira yawo. Djakobi adawabvunza: ‘Ndimwe wakuponi?’

Iwo wadati: ‘Ndife wa ku Haramu.’

Djakobi adawabvunza: ‘Mumbamudziwa Labani?’

Iwo wadatawira kuti: ‘Inde. Ndipo ona mwana wace Rakeli ankubwera na mabira yace.’ Ukumuwona Rakeli ankubwera uko?

Pomwe Djakobi adawona Rakeli na mabira ya Tiu wace Labani, iye adakacosa mwala womwe ukhampsinkha mcerayo kuti mabirayo yamwe. Patsogolo pace, adampsompsona Rakeli, acimuuza kuti iye akhali yani. Rakeliyo adakomedwa kwene-kwene, ndipo adayenda ku mui, acikauza babace Labani.

Labani adakomedwa kwene-kwene kukhala pabodzi na Djakobi. Ndipo pomwe Djakobi adakumbira kulowola Rakeli,  Labani adakomedwa. Tsono iye adakumbira kuti Djakobi aphate basa magole manomwe kuti alowole Rakeli. Pakuti iye akhamufuna kwene-kwene Rakeliyo, adacita bzimwebzo. Tsono pomwe idafika nthawe ya malowozi, un’dziwa n’ciani cidacitika?

Labani adapereka mwana wace mkulu, Leya m’mbuto mwa Rakeli. Pomwe Djakobi adabvuma kuphatira pomwe basa Labaniyo magole manomwe, Labani adadzaperekambo Rakeli kuti akhale mkazi wa Djakobi. Nthawe zimwezo, Mulungu akhalekerera kuti amuna ambakhale na akazi wazinji. Tsono, tsapano Bibliya limbalewa kuti mwamuna an’funika kukhala na mkazi m’bodzi yekha.