Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 17

Wamamphase Womwe Wakhadasiyana

Wamamphase Womwe Wakhadasiyana

ALUMBWANA awiriwa apa, wadasiyana kwene-kwene, na? Uniyadziwa madzina yawo? Nsodziyu ni Esau, ndipo omwe ambasamala mabirayu ni Djakobi.

Esau na Djakobi wakhali wana wamamphase wa Izaki na Rebeka. Izaki akhafuna kwene-kwene Esau thangwe akhali nsodzi wabwino, ndipo akhabweresa bzakudya kuti banja lawo lidye. Tsono Rebeka akhafuna kwene-kwene Djakobi thangwe akhali munthu wakuderekha na wa mtendere.

Yavu wawo Abalahamu akhadafa kale, ndipo ifepano tingakwanise kukumbukira momwe Djakobi akhambafuna kuwabva ankulewa bza Yahova. Pakumalizira Abalahamu adafa na magole 175 yakubadwa, pomwe wamamphase wale wakhana magole 15 yakubadwa.

Pomwe Esau akhana magole 40 yakubadwa, iye adalowola akazi awiri wa ku Kanani. Bzimwebzo bzidasunamisa kwene-kwene Izaki na Rebeka, thangwe akazi amwewo wakhanamata lini Yahova.

 Nsiku inango cidacitika cinthu comwe cidacitisa kuti Esau akalipe na m’bale wace Djakobi. Ikhadafika nthawe kuti Izaki asimbe mwana wace wakuyamba. Pakuti Esau ndiye akhali mkulu kuposa Djakobi, iye akhadikhira kutambira cisimboco. Tsono Esau akhadagulisira kale Djakobi udindo bwakutambira cisimboco. Ndipo, pomwe awiriwo wadabadwa, Mulungu adalewa kuti Djakobi ndiye omwe angadatambira cisimbo. Ndipo ndibzo bzomwe bzidadzacitika. Izaki adasimba mwana wace Djakobi.

Patsogolo pace, pomwe Esau adadziwa bzimwebzo, iye adakalipa na Djakobi. Adakalipa kwakuti adafuna kupha Djakobiyo. Rebeka atabva bzimwebzo, adakhala na thupo kwene-kwene. Tenepo, iye adauza Izaki kuti: ‘Djakobi akalowolambo akazi wa ku Kananiwa, bzin’dzaipa kwene-kwene.’

Thangwe ra bzimwebzo, Izaki adacemera mwana wace Djakobi, acimuuza kuti: ‘Leka kulowola akazi wa ku Kanani. Ndoko ku Haramu, ku mui kwa yavu wako Betuweri. Kalowole m’bodzi wa azukulu wace.’

Djakobi adabvera babace, ndipo nthawe imweyoletu adacita ulendo utali, kuyenda ku Haramu kuna wadzinza wace.