Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 20

Dina Akubziikha M’mabvuto

Dina Akubziikha M’mabvuto

KODI ukuwona Dina ankuyenda kukazungira yani? Iye ankuyenda kukazungira atsikana wakukhala m’dziko la Kanani. Kodi babace Djakobi, angadakomedwa na bzimwebzo? Kuti tithandizidwe kutawira mbvunzoyu, mbatiyeze kukumbukira momwe Abalahamu na Izaki akhambawawonera akazi wa ku Kanani.

Kodi Abalahamu adafuna kuti mwanace Izaki alowole atsikana wa ku Kanani? Ne, alibe. Kodi Izaki na Rebeka, wadafuna kuti Djakobi alowole atsikana wa ku Kanani? Ne, walibe. Tsono un’dziwa thangwe ranyi?

Thangwe ndakuti wanthu wa ku Kananiko wakhanamata mirungu yakunama. Iwo wakhali lini wanthu wabwino wakulowolana nawo, ndipo wakhalimbo lini wanthu wabwino wakukhala nawo pa uxamwali. Tenepo, tin’kwanisa kudziwa kuti Djakobi angadakomedwa lini kudziwa kuti mwana wace Dina akhacita uxamwali na atsikana wa ku Kanani.

Ndipo cadidi, Dina adabziikha m’mabvuto. Ukumuwona mwamuna wa ku Kananiyu pa cithunzi-thunzipa, omwe ankunyang’anisisa Dina? Dzina lace ni Sikemu. Nsiku inango, pomwe Dina adayenda kukawazungira, Sikemu adatenga Dina, acimungingimira kuti agone naye. Bzimwebzo bzikhali bzakuipa, thangwe wanthu wakulowola wokha ndiwo wangagone pabodzi. Cinthu cakuipaci comwe Sikemu adacitira Dina, cidadzabweresa mabvuto mazinji.

Pomwe abale wa Dina wadabva bzomwe bzidacitikabzo, iwo wadakalipa kwene-kwene. Awiri wa iwo, Simiyoni na Levi, wadakalipa kwakuti wadatenga mphanga, ndipo wadayenda m’mzindamo, wacikaphata amunawo mwadzidzidzi. Iwo na abale wawo winango wale, wadapha Sikemu na amuna wense m’mwemo. Djakobi adakalipa thangwe ra cinthu cakuipaci comwe wana wacewo wadacita.

Kodi mabvuto yenseneya yadayamba tani? Yadayamba thangwe ra kuti Dina adacita uxamwali na wanthu womwe wakhabvera lini bzakutonga bza Mulungu. Ifepano tin’dzacita lini uxamwali na wanthu amwewo, nandi?