Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 11

Citaleza Cakutoma

Citaleza Cakutoma

UN’DZIWA n’ciponi cinthu cakutoma comwe Nowe adacita pomwe iye na banja lace wadabula m’cingalawa cire? Iye adapereka nsembe kwa Mulungu. Ungamuwone ankucita bzimwebzo pa cithunzi-thunzi, panyansipa. Nowe adapereka nsembe ya ciromboci pakutenda Mulungu thangwe ra kupulumusa banja lace pa cigumula ca madzi cire.

Kodi un’kumbuka kuti Mulungu adakomedwa na nsembeyo? Inde, adakomedwa. Tenepo, iye adapicira kuna Nowe kuti cipo acidzapfudza pomwe dziko la pansi na cigumula ca madzi.

Nthawe ing’ono-ng’ono, pansi pense padadzauma, ndipo Nowe na banja lace wadayamba moyo upsa kunja kwa cingalawa cire. Mulungu adawasimba, aciti: ‘Mubale wana wazinji. Muwande mpaka pansi pense pakhale na wanthu.’

Tsono kutsogolo, wanthu pakudzabva bza cigumula ca madzi, iwo wangadagopa kuti cigumulaco cingadacitika  pomwe. Tenepo, Mulungu adapereka cinthu kuti cimbakumbuse wanthu bza piciro lace, lakuti cipo acidzabweresa pomwe cigumula ca madzi pansi pano. Un’dziwa n’ciani comwe iye adapereka kuti cimbawakumbuse? Citaleza.

Citaleza cimbawoneka kawiri-kawiri kudzaulu pomwe dzuwa limbagaka, kutamala kubvumba. Bzitaleza bzimbakhala na mawonekedwe yakudekedza kwene-kwene. Kodi udaciwonambo kale cibodzi? Ukuciwona ici pa cithunzi-thunzipa?

Ibzi ndibzo Mulungu adalewa: ‘Ndinkupicira kuti cipo wanthu wense na bzirombo wacidzapfudzidwa pomwe na cigumula ca madzi. Ndinkuikha citaleza cangu m’mitambo. Ndipo citalezaco cikambawoneka, inepano ndin’dzaciwona, ndicikumbukira piciro languli.’

Tenepo, kodi iwepo ukambawona citaleza, bzin’funika cimbakukumbuse ciani? Inde, bza piciro la Mulungu lakuti cipo acidzapfudza pomwe dziko la pansi na cigumula ca madzi.