Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 14

Mulungu Ankuyeza Cikhulupiro Ca Abalahamu

Mulungu Ankuyeza Cikhulupiro Ca Abalahamu

UKUWONA apa bzomwe Abalahamu ankucita? Iye ana cisu m’manja, ndipo bzinkuwoneka kuti an’funa kupha mwana wace. Thangwe ranyi iye angadacita bzimwebzo? Cakutoma, mbatiwone kuti Abalahamu na Sara wadakwanisa tani kukhala na mwanayu.

Kumbukira bzomwe Mulungu adawapicira kuti iwo wangadadzakhala na mwana mwamuna. Tsono bzimwebzo bzikhawoneka ninga bzakutazika, pakuti Abalahamu na Sara, wakhali mkhalamba. Tsono Abalahamu adakhulupira kuti Mulungu angacite bzinthu bzomwe bzingawoneke ninga bzakutazika. Tenepo, n’ciani cidacitika?

Lidapita gole libodzi pomwe Mulungu adacita piciro lace. Ndipo pomwe Abalahamu akhana magole 100, Sara magole 90, iwo wadabala mwana mwamuna, wacimucemera Izaki. Mulungu adasunga piciro lace!

Tsono pomwe Izaki adakula, Yahova adayeza cikhulupiro ca Abalahamu. Iye adacemera: ‘Abalahamu!’ Ndipo Abalahamu adatawira, aciti: ‘Ndiri pano ine!’ Ndipo Mulungu adati: ‘Tenga mwanakoyo, mwana wako m’bodzi yekhayo, Izaki, ndipo ndoko pa phiri linango lomwe ndin’dzakulatiza. Kumweko, kaphe mwana wako, ucimupereka kwa ine ninga nsembe.’

Abalahamu adasunama kwene-kwene na mafalaya, thangwe iye akhamufuna kwene-kwene mwana waceyo. Ndipo kumbukira kuti Mulungu akhadapicira kuti wana wa Abalahamu wangadadzakhala m’dziko la Kanani. Tsono, kodi Izaki acifa, bzimwebzo bzingadakwanisika tani? Abalahamu alibe kubzibvesesa, tsono iye adabvera basi Mulungu.

Pomwe wadafika pa phiripo, Abalahamu adamanga Izaki, acimuikha pa mphatso yomwe akhadakonza. Ndipo adatenga cisu kuti aphe mwana waceyo. Tsono pa nthawe imweyoletu, anjo wa Mulungu adamucemera kuti: ‘Abalahamu, Abalahamu!’ Ndipo Abalahamu adatawira, aciti: ‘Ndiri pano ine!’

Ndipo Mulungu adati: ‘Leka kumupweteka mulumbwanayo ne kumucita cinthu. Tsapano ndadziwa kuti iwepo umbandikhulupira, pakuti ulibe kundimana mwana wako, m’bodzi yekhayo.’

Abalahamu akhana cikhulupiro cikulu kwa Mulungu! Iye akhakhulupira kuti palibe cinthu cakutazika kuna Yahova, na kuti iye angadalamusa Izaki  kwa anyakufa. Tsono Mulungu akhafuna lini kuti Abalahamu aphedi Izaki. Tenepo, Mulungu adacitisa kuti bira amangidwe pa bzitsongodza pafupipo, ndipo adauza Abalahamu kuti apereke birayo ninga nsembe m’mbuto mwa mwana wace.