Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 12

Wanthu Wakumanga Nsanza Ikulu

Wanthu Wakumanga Nsanza Ikulu

YADAPITA magole mazinji. Wana wa Nowe wadabala wana wazinji. Ndipo wana wawowo wadakula, wacikhalambo na wana wazinji. Nthawe ing’ono-ng’ono, pansi pano pakhana wanthu wazinjisa.

M’bodzi wa wanthu amwewo, akhali mzukulu wa Nowe, dzina lace Nimurodi. Iye akhali munthu wakuipa, womwe akhasodza na kupha bzirombo na wanthu kubodzi. Nimurodi adabzicitisambo mambo kuti ambatonge wanthu wanzace. Mulungu alibe kukomedwa na Nimurodi.

Wanthu wense pa nthawe imweyo wakhalewa-lewa cirewedwe cibodzi cokha. Nimurodi akhafuna kuti awakonkhe pa mbuto ibodzi kuti akwanise kumbawatonga. Tenepo, un’dziwa n’ciani comwe iye adacita? Iye adauza wanthu wale kuti wamange mzinda na nsanza ikulu m’mwemo. Ona wanthuwo pa cithunzi-thunzipa, wacimbakonza njedwa.

Yahova Mulungu alibe kukomedwa na kumangako. Mulungu akhafuna kuti wanthu wamwazane, wacikhala pa dziko lense la pansi. Tsono wanthuwo wadati: ‘Nabo! Mbatimangeni mzinda na nsanza itali yomwe ikakhuye kudzulu. Ndipo tin’dzakhala na mbiri!’ Wanthuwo wakhafuna kubzipasa mbiri, kuposa kupasa mbiri Mulungu.

 Tenepo Mulungu adacitisa kuti wanthu wale waleke kumanga nsanzayo. Un’dziwa n’ciani iye adacita? Iye adacitisa kuti mwadzidzidzi wanthu wale walalewe bzirewedwe bzakusiyana-siyana. Anyakumanga wale wakhadzabverana lini pomwe na wanzawo. Ndipo mzindawo udacemeredwa Babeli, ayai Babulo, bzomwe bzin’thandauza “Phiringu.”

Tsapano wanthu wale wadayamba kumbafuluka ku Babeliko. Mathimu ya wanthu wakulewa-lewa cirewedwe cibodzi-bodzi, wakhayenda kukakhala pabodzi ku mbuto zinango za pansi pano.