Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 15

Mkazi Wa Loti Adaceuka

Mkazi Wa Loti Adaceuka

LOTI pabodzi na banja lace, wakhakhala na Abalahamu m’dziko la Kanani. Nsiku inango Abalahamu adauza Loti kuti: ‘Palibe mbuto yakukwanira bzifuwo bzathu bzensenebzi. Mbatisiyane kani. Ukayenda uku, inepanombo ndin’dzayenda kunangoko.’

Loti adanyang’anisisa dziko lense lire. Iye adawona mbuto yabwino ya madzi na mauswa yabwino yakudyesera bzifuwo bzace. Cikhali Cigawo ca Joridano. Tenepo, Loti adafuluka na banja lace na bzifuwo bzire, wacikakhala kumweko. Pakumalizira, iwo wadamanga mui m’mzinda wa Sodoma.

Wanthu wa ku Sodoma wakhali wakuipa kwene-kwene. Bzimwebzo bzikhatsautsa Lotiyo, pakuti iye akhali munthu wabwino. Mulungu  akhadaipidwambo nawo. Pakumalizira, Mulungu adatumiza wanjo awiri akacenjeze Loti kuti iye akhafuna kupfudza Sodoma na mzinda wapafupi wa Gomora thangwe ra bzakuipa bzawo.

Wanjowo wadauza Loti kuti: ‘Fulumiza! Tenga mkazako na wana wako, ndipo cokani muno!’ Pakuti Loti na banja lacelo wakhacedwa, tenepo wanjo wale wadawaphata manja yawo, aciwacosa m’mzindamo. Ndipo anjo m’bodzi adati: ‘Thamangani kuti mupulumuse mimoyo yanu! Lekani kuceuka. Thawirani m’mapiri, kuti muleke kuphedwa.’

Loti na wana wace wacikazi wadabvera, ndipo wadathamanga, wacicoka m’Sodoma. Walibe nakundoimako ne kuceuka. Tsono mkazi wa Loti alibe kubvera. Pomwe iwo wakhadandofamba ka mtuntha kang’ono-ng’ono, mkaziyo adaima, acinyang’anisa m’mambuyo. Pamwepo, mkazi wa Loti adasanduka culu ca munyu. Unkumuwona iye pa cithunzi-thunzipa?

Tingapfunze cinthu cabwino na nkhaniyi. Nkhaniyi imbalatiza kuti Mulungu ambapulumusa womwe wambamubvera, tsono womwe wambamubvera lini wan’dzaluza moyo wawo.