Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 25

Banja Linkufulukira Ku Edjipito

Banja Linkufulukira Ku Edjipito

ZUZE ankutazira kubziphata mtima. Iye akuuza atumiki wace wense kuti wacoke m’cipindamo. Pomwe ali yekha na azibale wacewo, Zuze ankuyamba kulira. Tingakumbukire momwe abale wace wakhadabwira, pakuti iwo wakhadziwa lini thangwe ra kulira kwaceko. Pakumalizira iye adati: ‘Inepano ndine Zuze. Kodi babangu akana moyo?’

Abale wace wale wadadabwa mwakuti wadasaya cakulewa. Iwo wakhana mantha. Tsono Zuze adati: ‘Bwerani pafupi.’ Pomwe iwo wadafendera, iye adati: ‘Ndine m’bale wanu Zuze, omwe mudamugulisa kuyenda ku Edjipito.’

Zuze adapitiriza kulalewa nawo mwa mkhalidwe wabwino, aciti: ‘Lekani kubzipasa mulandu thangwe ra kundigulisira kuno. Ni Mulungu omwe adanditumiza ku Edjipito kuno kuti ndidzapulumuse mimoyo ya wanthu. Farawo wandiikha mtongi wa dziko lense. Tenepo, bwererani  mwakanfulumize kuna babangu, mucikamudziwisa bzimwebzi. Ndipo mukamuuze abwere, acidzakhala kuno.’

Ndipo Zuze adawakolombexa abale wacewo, na kuwampsompsona wense. Pomwe Farawo adabva kuti azibale wa Zuze wakhadabwera, iye adati kuna Zuzeyo: ‘Mbaatenge ngolo, wacikanyamula babako na mabanja yawo, wacibwera kuno. Ndin’dzawapasa mbuto yabwino ya mu Edjipito mwense muno.’

Bzimwebzo ndibzo iwo wadacita. Ona Zuze apa ankugumana na babace pomwe banja lace lense lidayenda ku Edjipito.

Banja la Djakobi likhadakula kwene-kwene. Pomwe wadayenda ku Edjipito, wense wakhalipo wanthu 70, Djakobi, wana wace pabodzi na azukulu. Tsono wakhalipombo akazi wawo na atumiki wazinji. Wensenewo wadakakhala ku Edjipito. Iwo wakhacemeredwa Wajirayeri, thangwe Mulungu adacinja dzina la Djakobi kuti likhale Jirayeri. Wajirayeriwo wakhali wanthu wakufunidwa kwene-kwene na Mulungu, ninga momwe tiniwonera kutsogoloku.