Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 26

Djobi Ankukhulupirika Kwa Mulungu

Djobi Ankukhulupirika Kwa Mulungu

KODI ukumubverambo nsisi munthu ankuduwalayu? Dzina lace ni Djobi, ndipo mkaziyu ngwace. Un’dziwa n’ciani comwe iye ankulewa kuna Djobi? ‘Tukwana Mulungu, kuti ufe.’ Mbatidziwe thangwe lomwe lidamutenga iye kulewa bzimwebzo na thangwe la Djobi kubonera kwene-kwene.

Djobi akhali munthu wakukhulupirika omwe akhabvera Yahova. Iye akhakhala ku dziko la Uzi, pafupi na Kanani. Yahova akhamufuna kwene-kwene Djobi, tsono alipo omwe akhambamuwenga. Un’dziwa mbani?

Ni Sathani, Dyabu. Kumbukira kuti Sathani ni anjo ule omwe ambawenga Yahova. Iye adakwanisa kucitisa kuti Adamu na Eva waleke kubvera Yahova, ndipo akhakumbuka kuti angadakwanisambo kuti wense waleke kubvera Yahova. Tsono kodi angadakwanisadi? Ne. Kumbukira bza akazi na amuna wazinji wakukhulupirika womwe tawapfunza kalewa. Mbaangasi unkuwakumbukira madzina yawo?

Pomwe Djakobi na Zuze wadafa ku Edjipito, Djobi ndiye akhali munthu wakukhulupirika kwene-kwene pa dziko lense la pansi. Yahova akhafuna kuti Sathani adziwe kuti iye angadakwanisa lini kuipisa wanthu wense, tenepo iye Adati: ‘Muwone Djobi ule. Ona momwe iye ngwakukhulupirika kwa inepano.’

Sathani adatawira kuti: ‘Iye ngwakukhulupirika, thangwe imwepo mumbamusimba, ndipo ana bzinthu bzizinji bzabwino. Tsono mucimucosera, an’dzakutukwanani ule.’

 Tenepo Yahova adati: ‘Cita. Mucosere. Cita cakuipa un’funaco kuna Djobiyo. Tiniwona penu iye an’dzanditukwana. Kokha samala kuti uleke kumupha.’

Cakutoma, Sathani adacitisa kuti wanthu wabe ng’ombe na ngamira za Djobi, na kuphesa mabira yace. Wana wace 10 wadafa na conzi. Ndipo patsogolo pace, Sathani adaboneresa Djobi na matenda yakuipa kwene-kwene. Djobi adabonera kwene-kwene. Ndipopa mkazace adamuuza kuti: ‘Tukwana Mulungu kuti ufe.’ Tsono Djobi angadacita lini bzimwebzo. Ndipo axamwali wace atatu wadabwera, wacimuuza kuti akhadacita cinthu cakuipa. Tsono Djobi adakhulupirika basi.

Bzimwebzo bzidakondwesa kwene-kwene Yahova, ndipo adamusimba Djobi, ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa. Iye adapolesedwa matenda yace yale. Djobi adakhala pomwe na wana 10 wakudeka, ndipo adakhala pomwe na ng’ombe, mabira na ngamira zizinji kuposa kale.

Kodi un’dzakhalambo wakukhulupirika kwa Yahova nthawe zense ninga Djobi? Ukakhulupirika, Mulungu an’dzakusimbambo. Un’dzakhala na moyo wakusaya kumala pomwe dziko lense la pansi lino lin’dzadeka ninga momwe likhaliri zunde la ku Edeni.